Prawo do zarejestrowania w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i do pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Warto, aby pozostająca bez pracy kobieta, która spodziewa się dziecka – zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna. I nie chodzi tu stricte o zamiar podjęcia, przez taką kobietę – w jej obecnym stanie – pracy.

Dzięki powyższej rejestracji, ciężarna:

 • będzie mogła ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, który będzie mogła otrzymywać również po urodzeniu dziecka – przez okres, odpowiadający okresowi, w którym otrzymywałaby zasiłek macierzyński, gdyby pozostawała w zatrudnieniu (pomimo tego, że nie posiada ubezpieczenia chorobowego),
 • będzie posiadała ubezpieczenie zdrowotne, a w przypadku otrzymania zasiłku dla bezrobotnych – również ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • i ostatecznie – przy braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia przez nią zatrudnienia w stanie ciąży – będzie miała szansę na znalezienie pracy, za pośrednictwem urzędu.

Przeczytaj także: 6 pytań do położnej – karta ciąży


zdjęcie rodziny w małym zielonym kole
DLA KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH PIERSIĄ:
DHA z alg, dwie formy kwasu foliowego, innowacyjna forma żelaza
starannie dobrane składniki wspierają prawidłowy rozwój dziecka i dbają o zdrowie mamy
bezpieczne i innowacyjne składniki wysokiej jakości rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników

Celem zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna, konieczne jest przestawienie przede wszystkim następujących dokumentów:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • dyplomu, świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń (jeżeli takowe się posiada),
 • wszystkich świadectw pracy.

Szczegółowa lista wymaganych dokumentów, dostępna jest pod adresem: https://zielonalinia.gov.pl/-/dokumenty-potrzebne-do-rejestracji-32326.

Rejestracji można dokonać za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl, jak również podczas osobistej wizyty w powiatowym urzędzie pracy.

Po zarejestrowaniu w urzędzie pracy – kobieta w ciąży, będzie miała wobec niego takie same obowiązki, jak inne osoby bezrobotne, tzn. będzie musiała stawiać się na rozmowy kwalifikacyjne, na które zostanie skierowana przez urząd, jak również – będzie zobowiązana podjąć zatrudnienie, jeżeli w wyniku którejś z nich, zostanie wybrana przez rekrutującego pracodawcę.

Jeżeli jednak, po uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, ze względu na stan zdrowia w czasie ciąży, powstanie u niej niezdolność do pracy i z tego powodu otrzyma zwolnienie lekarskie – w okresie przebywania na zwolnieniu – nie zostanie oczywiście skierowana do pracy i jednocześnie zachowa status osoby bezrobotnej (oraz zasiłek, jeżeli został jej przyznany). Zwolnienia lekarskiego nie trzeba osobiście dostarczać do urzędu pracy, ponieważ jest ono dostarczane do niego drogą elektroniczną, bezpośrednio po jego wystawieniu. Warto jednak skontaktować się z urzędem np. telefonicznie i poinformować o otrzymaniu zwolnienia.

Kobiety w ciąży, są uprzywilejowane względem pozostałych osób, zarejestrowanych jako bezrobotne, w ten sposób, że w przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego, trwającego przez nieprzerwany okres powyżej 90 dni – nie tracą, z tego powodu, statusu osoby bezrobotnej, a tym samym – przyznanego zasiłku i ubezpieczenia zdrowotnego. Pozostałe osoby bezrobotne, przebywające na zwolnieniu lekarskim przez nieprzerwany okres 90 dni – w takiej sytuacji, muszą liczyć się z utratą tego statusu.

Ponadto, statusu osoby bezrobotnej (i pobieranego z tego tytułu zasiłku), urząd pracy, nie może również pozbawić bezrobotnej mamy, w okresie odpowiadającym okresowi, przez który przysługiwałby jej zasiłek macierzyński, gdyby pozostawała w zatrudnieniu, z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia przez nią pracy, spowodowany opieką nad dzieckiem.

Zasiłek dla osób bezrobotnych, będzie przysługiwał kobiecie w ciąży, zarejestrowanej jako osoba bezrobotna, jeżeli:

 • urząd pracy nie ma dla niej propozycji odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia czy innych form aktywizacji oraz
 • w okresie 18 miesięcy, bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, była zatrudniona łącznie przez okres co najmniej roku i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego (z pewnymi, ustawowo przewidzianymi, wyjątkami) odprowadzane były składki na Fundusz Pracy.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, może zostać przyznane na okres 180 lub 365 dni – w zależności od tego jaka jest stopa bezrobocia na obszarze powiatu miejsca zamieszkania oraz sytuacja życiowa ciężarnej (w tym m.in. czy posiada ona na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, czy jest osobą samotnie wychowującą dziecko oraz czy jej małżonek – jeżeli go posiada – także jest osobą bezrobotną).

Ponadto, zasiłek dla bezrobotnych, będzie przysługiwał świeżo upieczonej mamie, również w okresie odpowiadającym okresowi, w jakim pobierałaby zasiłek macierzyński (czyli łącznie na okres 52 tygodni), gdyby pozostawała w zatrudnieniu, jeżeli:

 • urodzi dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub
 • w ciągu miesiąca od ustania jego pobierania.

Aktualnie, podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych wynosi 1.304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania oraz 1.024,10 zł przez pozostały okres posiadania do niego prawa. Ostateczne kwoty zasiłku, przysługującego danej osobie, są zależne od jej stażu pracy.

Zasiłek urząd pracy wypłaca w okresach miesięcznych, z dołu.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

W przypadku wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, kobiecie w ciąży, której miesięczny dochód nie przekracza:

 • 776 zł – jeżeli jest osobą samotnie gospodarującą lub odpowiednio
 • 600 zł – w przypadku dochodu na osobę, w rodzinie,

może zostać przyznany zasiłek okresowy lub celowy z pomocy społecznej, o przyznanie którego powinna zwrócić się do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Kobieta w ciąży, znajdująca się w sytuacji kryzysowej – w ramach pomocy społecznej – może również znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Prawo do bezpłatnej opieki medycznej

Każdej kobiecie w okresie ciąży, porodu i połogu przysługuje prawo do bezpłatnej opieki medycznej, finansowanej ze środków publicznych, niezależnie od tego czy posiada ubezpieczenie zdrowotne. Analogiczne prawo – przysługiwać będzie jej dziecku, do ukończenia przez nie 18 roku życia, nawet jeżeli nie będzie ono, z żadnego tytułu, objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jeżeli jednak kobieta, spodziewająca się dziecka, jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna – niezależnie od powyższego – podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Do ubezpieczenie zdrowotnego w urzędzie pracy, kobieta bezrobotna, ma prawo zgłosić również, po urodzeniu, swoje dziecko.

Prawo do świadczeń pieniężnych po urodzeniu dziecka

Warto również pamiętać o świadczeniach pieniężnych, o które można ubiegać się po urodzeniu dziecka.

Becikowe

Becikowe, które stanowi jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000 zł i przysługuje, jeżeli:

 • dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 1.922,00 zł netto oraz
 • mama dziecka, pozostawała pod opieką medyczną, nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, co zostało udokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Kosiniakowe

Kosiniakowe, tj. świadczenie rodzicielskie, przysługujące każdej bezrobotnej kobiecie, która urodziła dziecko, w wysokości 1.000 zł miesięcznie, przez okres 52 tygodni

Jeżeli – w tym samym czasie – pobiera ona zasiłek dla bezrobotnych – świadczenie to, zostanie odpowiednio pomniejszone, o kwotę zasiłku. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia, należy złożyć w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej, nie później niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka. Jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 674 zł – można ponadto ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego, w wysokości od 95 – 135 zł na dziecko, w zależności od jego wieku.

Do zasiłku tego, może również zostać przyznany jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka, w wysokości 1.000 zł, jeżeli mama dziecka udokumentuje, że pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, do dnia porodu.

500+

Świadczenie wychowawcze w ramach programu “Rodzina 500+”, które stanowi comiesięczne, niezależne od dochodu, świadczenie w wysokości 500 zł, przysługujące na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, mamie lub tacie dziecka, niezależnie od tego czy wychowują dziecko wspólnie, czy tylko jedno z nich.

Może zainteresować Cię również: 6 pytań do prawnika – staż a ciąża


zdjęcie rodziny w małym zielonym kole
Polecane przez ekspertów:
skuteczny preparat na rozstępy w ciąży
nawilża, wygładza i uelastycznia skórę
zawiera elastynę, kwas hialuronowy, witaminę E, D-panthenol
Elasti-Q

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 690)

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10.05.2022 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. 2022, poz. 486)

Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268)

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285)

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 615)

Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1577)