Podstawowe prawa rodzica w szpitalu

  • Prawo do pobytu wraz z dzieckiem w szpitalu oraz do obecności przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych 

Jednym z najbardziej podstawowych – i w mojej ocenie – najważniejszym prawem rodzica, którego dziecko wymaga hospitalizacji, jest prawo do pobytu, wraz z nim, w szpitalu. Prawo to jest określane prawem do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej i, de facto, jest prawem dziecka, a nie prawem rodzica. Z tytułu pobytu rodzica z dzieckiem w szpitalu nie może zostać naliczona przez szpital żadna dodatkowa opłata. Warto również pamiętać, że rodzic ma prawo być obecny przy wszystkich przeprowadzanych badaniach i innych udzielanych dziecku w szpitalu świadczeniach zdrowotnych. 

  • Prawo do żądania zasięgnięcia opinii innego specjalisty 

Jeżeli rodzic nie zgadza się lub ma wątpliwości, co do sposobu leczenia dziecka – przysługuje mu prawo do żądania od lekarza, pielęgniarki oraz położnej zasięgnięcia opinii innego lekarza, pielęgniarki lub odpowiednio położnej. W przypadku uznania, powyższego żądania, czyli zasięgnięcia opinii innego specjalisty, za bezzasadne – warto dopilnować, aby zostało to odnotowane w dokumentacji medycznej. 

  • Prawo do informacji oraz dostępu do dokumentacji medycznej 

Kolejnym, niezwykle istotnym prawem rodzica, jako przedstawiciela ustawowego dziecka, jest prawo do uzyskania przystępnej informacji o stanie zdrowia dziecka, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach. Rodzic ma prawo przedstawić swoje zdanie w powyższym zakresie, a także uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej dziecka. W ramach wglądu do dokumentacji medycznej przysługuje mu prawo sporządzenia notatek i zdjęć. Może również zwrócić się o udostępnienie kopii dokumentacji, a także o przesłanie jej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przekazanie na informatycznym nośniku danych. 

  • Prawo do decydowania o przeprowadzanych badaniach, wykonywanych zabiegach oraz innych, udzielanych dziecku, świadczeniach zdrowotnych 

Wszelkie badania, zabiegi oraz inne świadczenia zdrowotne, mogą być wykonywane lub udzielane dziecku, wyłącznie za zgodą rodzica. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, w której dziecku groziłoby niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Wówczas lekarz może wykonać zabieg operacyjny, zastosować metodę leczenia lub diagnostyki bez zgody rodzica, uzyskując – w miarę możliwości – opinię drugiego lekarza, tej samej specjalności. 

  • Prawo do poszanowania intymności i godności 

Każdy pacjent, ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Bądźmy strażnikami tego prawa dla swoich dzieci, które zasługują na szacunek w stopniu nie mniejszym niż dorośli.

karta praw dziecka-pacjenta

Co możemy zrobić, jeżeli nasze prawa nie są respektowane? 

Jeżeli nasze prawa – jako rodzica hospitalizowanego dziecka, a także prawa naszego dziecka – jako pacjenta szpitala – zostały złamane, możemy: 

  1. wystąpić do Rzecznika Praw Pacjenta, z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie, 
  2. złożyć skargę bezpośrednio do dyrektora szpitala, 
  3. dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 849) 

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 790) Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735)