przyśpiesza gojenie się ran, w tym trudno gojących się, skaleczeń, zadrapań i otarć, niewielkich oparzeń I i II stopnia
chroni przed zakażeniem
łagodzi ból i świąd
bardzo łatwa i bezbolesna aplikacja

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Kelatis. ZASTOSOWANIE: Wskazany do stosowania na rany, otarcia, niewielkie oparzenia, skaleczenia skóry itp. Pozwala kontrolować wysięk, tworząc czyste i wilgotne środowisko, które wspiera fizjologiczne procesy gojenia oraz chroni przed wzrostem egzogennej mikroflory w miejscu zastosowania. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Signorini Medicale S.r.l.
reklama

Czym jest hulajnoga elektryczna?

Dnia 20.05.2021 r. hulajnogi elektryczne doczekały się swojego uregulowania w kodeksie drogowym i tym sposobem – hulajnoga elektryczna jest pojazdem napędzanym elektrycznie, dwuosiowym, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczonym do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Warunki techniczne, które musi spełniać hulajnoga elektryczna

Żeby pojazd mógł być nazwany hulajnogą elektryczna i aby można było się na nim legalnie poruszać – nie wystarczy spełnienie wymagań wynikających z powyższej definicji. Ustawodawca bardzo dokładnie sprecyzował warunki techniczne, które muszą spełniać hulajnogi elektryczne, i tak:

 • długość hulajnogi nie może przekraczać 1,4 m,
 •  szerokość – 0,9 m, 
 • masa własna – 30 kg.

Hulajnoga elektryczna powinna być ponadto wyposażona:

 • z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej,
 • z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,
 • z boku – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach,
 •  co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku, jak również posiadać
 • numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi,
 • podpórkę zapewniającą jej stabilne ustawienie na podłożu.

I najważniejsze: konstrukcja hulajnogi powinna ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h.

Określone powyżej warunki techniczne muszą obligatoryjnie spełniać e-hulajnogi wprowadzone do obrotu po 31.12.2021 r. Hulajnogi sprzed 1.01.2022 r. warunków tych spełniać nie muszą i mogą być nadal legalnie użytkowane.

dziecko na hulajnodze

Przeczytaj także: Dziecko w foteliku rowerowym, przyczepce, na rowerku okiem prawnika

Zasady poruszania się na hulajnodze elektrycznej

Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej są ściśle wyznaczone. 

Obowiązek poruszania się po ścieżce rowerowej

Kierujący hulajnogą elektryczną zobowiązany jest korzystać ze ścieżki rowerowej, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Jeżeli droga rowerowa jest jednocześnie drogą dla pieszych – zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność i ustępować pieszym pierwszeństwa.

Dopuszczalna prędkość

Nawet jeżeli nasz pojazd zakupiliśmy przed 1.01.2022 r. i „fabryka” dała mu większą moc – nie możemy poruszać się nim szybciej niż 20 km/h. Jeżeli, w wyjątkowych przypadkach, ściśle określonych przez przepisy ruchu drogowego, poruszamy się hulajnogą po chodniku – prędkość jazdy musi być jeszcze wolniejsza tj. zbliżona do prędkości pieszego.

Zasady korzystania z jezdni

W przypadku, gdy brakuje ścieżki rowerowej – kierujący hulajnogą elektryczną obowiązany jest korzystać z jezdni, o ile ruch pojazdów jest na niej dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h.

Zasady korzystania z chodnika

Jeżeli brakuje ścieżki rowerowej, a na jezdni ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h – kierujący hulajnogą elektryczną, może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, usytuowanej wzdłuż jezdni. W takiej sytuacji, kierujący hulajnogą obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych, zachować szczególną ostrożność, ustępować pieszym pierwszeństwa i nie utrudniać im ruchu. Za nieprzestrzeganie powyższych zasad, grozi kara grzywny lub nagany.

Użytkownik hulajnogi elektrycznej może również korzystać z chodnika, jeżeli zejdzie z hulajnogi i będzie  ją prowadził, ciągnął lub pchał. Wówczas uważany jest za pieszego.

Zakazy dotyczące korzystania z hulajnogi elektrycznej

Poruszając się hulajnogą elektryczną nie wolno:

 • przewozić innej osoby ani zwierzęcia – w praktyce, zakaz ten jest bardzo często łamany,
 • jechać bez trzymania kierownicy co najmniej jedną ręką,
 • czepiać się innych pojazdów,
 • ciągnąć innego pojazdu,
 • jechać na jezdni obok innego uczestnika ruchu, chyba, że nie utrudnia to ruchu drogowego albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu.

Postój

Hulajnogę elektryczną można postawić w wyznaczonym do tego miejscu na chodniku, a w razie braku takiego miejsca:

 • jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni, a także
 • równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Hulajnoga pozostawiona niezgodnie z powyższymi zasadami, z dużym prawdopodobieństwem zostanie usunięta z drogi i umieszczona na wyznaczonym parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jej usunięcie (128 zł) i parkowanie (24 zł/za dobę).

Podobny los najpewniej spotka hulajnogę osoby, która kierowała nią w stanie nietrzeźwości.

nauka jazdy na hulajnodze

Może zainteresować Cię także: Wakacyjna apteczka dla dziecka – co powinno się w niej znaleźć?

Dziecko na hulajnodze elektrycznej

Zgodnie z przepisami, wymagany minimalny wiek do kierowania hulajnogą elektryczną wynosi 10 lat.

Jest jednak pewien wyjątek – dzieci poniżej 10 roku życia, mogą korzystać z hulajnogi w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej. W każdym wypadku zabronione jest jednak, aby dziecko młodsze niż 10-letnie jeździło na hulajnodze elektrycznej po ulicy. 

Czy do jazdy na hulajnodze elektrycznej wymagana jest karta rowerowa?

Dzieci powyżej 10 roku życia, aby mogły legalnie poruszać się na hulajnodze elektrycznej, muszą posiadać kartę rowerową. Jeżeli przed ukończeniem 18 roku życia, niepełnoletni uzyska prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – karta rowerowa nie będzie już wymagana. Nie muszą jej również posiadać dorośli, w których przypadku wystarczającym dokumentem, na wypadek jakiejkolwiek kontroli, jest dowód osobisty lub prawo jazdy.

Warto mieć świadomość, że pozwolenie dziecku na jazdę na hulajnodze elektrycznej bez karty rowerowej, może zakończyć się skierowaniem przez policję sprawy do sądu rodzinnego. W przypadku osoby powyżej 17 roku życia natomiast – karą grzywny w wysokości do 1.500 zł. Jeżeli ponadto doszłoby do wypadku – w przypadku ubiegania się o odszkodowanie, sąd mógłby uznać, że nie jest ono należne, ponieważ dziecko nie posiadało uprawnień do kierowania pojazdem.

Wypadek na hulajnodze elektrycznej

Według danych Komendy Głównej Policji, tylko w bieżącym roku, kierujący hulajnogami uczestniczyli w 72 wypadkach drogowych i 166 kolizjach. Średnio w co trzecim zdarzeniu, to użytkownik hulajnogi był jego sprawcą. Dlatego, tak ważna jest znajomość i przestrzeganie powyższych zasad.

Warto również mieć świadomość, że hulajnogi elektryczne nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Jeżeli zatem doszłoby do wypadku z winy osoby poruszającej się na hulajnodze i nie posiadałaby ona wykupionego żadnego dobrowolnego ubezpieczenia – odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, musiałaby zapłacić z własnej kieszeni. W Polsce, rekordowe odszkodowanie, jakie zostało zasądzone w takiej sytuacji, opiewa na kwotę 2,5 mln zł. Dlatego też, przed rozpoczęciem korzystania z hulajnogi elektrycznej, warto rozważyć zakup dobrowolnego ubezpieczenia OC.

Pamiętajmy o kasku! Ubezpieczenie OC może uratować nasz portfel, ale na pewno nie uratuje nam życia. Dlatego zawsze i przede wszystkim powinniśmy pamiętać o kasku – niezależnie od tego czy na hulajnogę wsiada „mały” czy „duży”.


Silaurum Junior
SILAURUM JUNIOR - PLASTRY SILIKONOWE Z EFEKTEM TATUAŻU
plastry silikonowe na rany i blizny dedykowane dzieciom
rozjaśniają i wygładzają bliznę, zmniejszają jej widoczność
są łatwe i bezbolesne w aplikacji
skuteczne zarówno przy świeżych, jak i już istniejących bliznach
zmniejszają uczucie ciągnięcia i swędzenia

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Silaurum plastry junior. ZASTOSOWANIE: Wspomaganie leczenia blizn różnego pochodzenia: pooperacyjnych, pooparzeniowych, pourazowych itp., wygładzanie i rozjaśnianie blizn nowo powstałych oraz już istniejących, zmniejszanie widoczności blizn, wspomaganie prawidłowego bliznowacenia zmian skórnych. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Solinea sp. z o.o.
reklama

Mobilne Miasto, infografika Sharing e-hulajnóg – marzec 2022

Bartłomiej Figaj, PAP, 72 wypadki z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi, 19.05.2022

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 988)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2022)

Ustawa z dnia 30.03.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 720)

Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1212)

Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2008)