wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego u dzieci
niweluje niedobór witaminy D i wzmacnia odporność
bezpieczny dla zębów, zawiera ksylitol
podwójne działanie immunostymulujące
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Jakie są kryteria naboru do żłobka?

Podstawowym kryterium, jakie musi spełniać dziecko, aby zostało przyjęte do żłobka, jest kryterium wiekowe. Co do zasady, opiekę w żłobku sprawuje się nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, do ukończenia 3 roku życia

Każdy żłobek może jednak samodzielnie ustalić zarówno wiek dzieci, które przyjmuje, jak i inne kryteria naboru. Dlatego informacji na ten temat należy zawsze zasięgnąć w wybranej przez siebie placówce. Jeżeli wolimy zapoznać się z zasadami naboru „na piśmie” – sięgnijmy do statutu żłobka, w którym obligatoryjnie muszą one zostać określone.

Jednym z kryteriów rekrutacji do żłobka może być również fakt poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym, który należy udokumentować przedstawiając:

 • oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka w tym przedmiocie lub
 • książeczkę zdrowia dziecka, dokumentującą wykonanie mu szczepień.

Za zrealizowanie powyższego warunku, dziecku zazwyczaj przyznawane są dodatkowe punkty w ramach procesu rekrutacji, a co za tym idzie – zwiększają szansę na zostanie przyjętym do placówki.

Jeżeli placówka wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego poddawanie dziecka szczepieniom, jako dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium rekrutacyjnego – jego wydanie może spotkać się z opozycją lekarza, ponieważ brakuje podstaw prawnych do wystawienia takiego dokumentu. Na potrzeby procesu rekrutacji, dla placówki opiekuńczo-wychowawczej – wystarczającym dokumentem, potwierdzającym spełnienie warunku poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym – powinno być przedstawienie oświadczenia rodzica lub książeczki zdrowia dziecka.

Jakie są kryteria naboru do przedszkola?

dzieci w przedszkolu

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (tj. publicznych punktach przedszkolnych i publicznych zespołach wychowania przedszkolnego).

Wiek przedszkolny

Podobnie, jak w przypadku żłobków, podstawowym kryterium, jakie musi spełniać dziecko, aby zostało przyjęte do przedszkola, jest kryterium wiekowe. Co do zasady, wychowanie przedszkolne, obejmuje dzieci w wieku 3-7 lat (tj. od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat). Istnieją jednak pewne wyjątki od powyższej zasady.

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. O jego przyjęciu, decyduje wówczas dyrektor placówki.
 • Do przedszkola może również zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 7 rok życia, jeżeli posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie może ono jednak uczęszczać do placówki dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończy 9 rok życia. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Roczne przygotowanie przedszkolne

Dzieci w wieku 6 lat muszą odbyć tzw. roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Natomiast dzieci w wieku od 3-5 lat – mogą uczęszczać do przedszkola na zasadzie dobrowolności. Jeżeli jednak rodzice malucha, w powyższym przedziale wiekowym, zdecydują się posłać go do przedszkola – gmina ich miejsca zamieszkania, zobowiązana jest zapewnić dla niego miejsce w publicznej placówce.

Warto zaznaczyć, że alternatywą dla obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest spełnienie przez dziecko powyższego obowiązku w ramach tzw. edukacji domowej. Aby skorzystać z takiej możliwości, rodzic powinien zapisać dziecko do przedszkola i uzyskać zgodę dyrektora na spełnianie obowiązku wychowania przedszkolnego poza placówką.

Więcej na temat edukacji domowej można przeczytać w artykule pt. Edukacja domowa, jak się do tego zabrać?

przygotowanie przedszkolne

Miejsce zamieszkania

Kolejnym, kluczowym kryterium przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola, jest zamieszkiwanie na obszarze danej gminy. Dzieci zamieszkujące poza gminą, na obszarze której znajduje się przedszkole, mogą zostać do niego przyjęte dopiero wówczas, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Pozostałe kryteria postępowania rekrutacyjnego do przedszkola (poza wiekiem dziecka i zamieszkiwaniem na obszarze danej gminy), należy podzielić na dwie grupy.

1)  Kryteria, które decydują o przyjęciu dziecka do przedszkola w pierwszej kolejności, przed innymi kandydatami, do których zalicza się:

 • pochodzenie dziecka z rodziny wielodzietnej,
 • niepełnosprawność dziecka,
 • niepełnosprawność jednego lub obojga z jego rodziców albo jego rodzeństwa,
 • wychowywanie dziecka tylko przez jednego z rodziców,
 • wychowywanie się dziecka w rodzinie zastępczej.

2)  Kryteria, określane przez każdą gminę z osobna, które będą rozstrzygające w procesie rekrutacyjnym, jeżeli na podstawie kryteriów z pkt 1 powyżej, kandydaci uzyskali jednakową liczbę punktów lub w placówce pozostały jeszcze wolne miejsca i które, powinny:

 • premiować rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi,
 • uwzględniać lokalne potrzeby społeczne.

Gmina, może w ten sposób, określić nie więcej niż 6 kryteriów rekrutacyjnych (za które każdemu kandydatowi przyznawana będzie określona liczba punktów), a jednym z nich może być np. dochód na osobę w rodzinie lub – analogicznie jak w przypadku żłobków – poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

W związku z tym, że każda gmina – w pewnym zakresie – ma prawo do samodzielnego określenia kryteriów rekrutacyjnych w ramach naboru do przedszkoli – szczegółowych informacji na ten temat należy szukać na stronie internetowej swojego urzędu miasta lub gminy. Każda gmina do końca stycznia zobowiązana jest podać do publicznej wiadomości:

 • kryteria, jakie będzie brała pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli,
 • wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,
 • liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kiedy rozpoczynają się rekrutacje do żłobków?

Zapisy do żłobków trwają przez cały rok. Należy jednak mieć na względzie, że każdy żłobek może określić własne terminy i zasady rekrutacji. Informacji na ich temat, najlepiej zatem szukać u źródła, czyli – w wybranym przez siebie żłobku bądź na stronie urzędu miasta lub gminy swojego miejsca zamieszkania.

Kiedy rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli?

Terminy rekrutacji do przedszkoli są różne w zależności od gminy, w której znajduje się przedszkole. Każda gmina do końca stycznia danego roku musi podać do publicznej wiadomości terminy poszczególnych etapów rekrutacji. W praktyce rekrutacje do przedszkoli trwają zazwyczaj od początku lutego do końca marca. Szczegółowych informacji, w powyższym zakresie, należy zatem poszukiwać na stronie internetowej swojego urzędu miasta lub gminy.

Jeżeli natomiast dziecko uczęszcza już do przedszkola i rodzice chcieliby, żeby zostało w nim w kolejnym roku szkolnym – powinni wystąpić do placówki z wnioskiem o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni przed terminem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w danej placówce.

Jak przebiega rekrutacja do żłobków i przedszkoli?

Zarówno do żłobka, jak i do przedszkola, procedura rekrutacyjna może odbywać się w dwojaki sposób: 

 • stacjonarnie (w przypadku placówek, które nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej),
 • elektronicznym systemie rekrutacji (do którego loguje się za pośrednictwem strony internetowej swojego urzędu miasta lub gminy).

Pomadka z ektoiną
POMADKA OCHRONNA Z EKTOINĄ
idealny sposób na pielęgnację ust poza domem
formuła pomadki została wzbogacona o ektoinę, masło shea, olej jojoba i witaminę E
postać wygodnego w użyciu sztyftu
wskazania: wysuszone, spierzchnięte, pęknięte i uszkodzone usta powstałe na skutek szkodliwego działania czynników zewnętrznych
reklama

Jak zapisać dziecko do żłobka?

Nie istnieje jednolita procedura rekrutacji do wszystkich żłobków. W związku z powyższym, w pierwszej kolejności – powinniśmy wybrać placówkę, do której chcielibyśmy, żeby uczęszczał nasz maluch i tam też – zasięgnąć informacji, w jakich terminach i na jakich zasadach prowadzona jest rekrutacja. Z pełną listą żłobków, można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pod adresem: 

 • https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow 
 • lub na stronie internetowej swojego urzędu miasta lub gminy.

W niektórych żłobkach, należy dziecko zapisać osobiście, dostarczając wypełniony wniosek o przyjęcie do żłobka (i ewentualnie inne wymagane dokumenty), a w innych – można to zrobić przez Internet.

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

 1. Chcąc zapisać dziecko do przedszkola publicznego – w pierwszej kolejności – powinniśmy dokonać wyboru trzech placówek, do których chcielibyśmy, żeby uczęszczał nasz maluch i określić kolejność naszego wyboru – w porządku: od najbardziej, do najmniej preferowanej (ponieważ według takiej hierarchii, rozpatrywana będzie kandydatura naszego dziecka). Jeżeli dziecko nie dostanie się do przedszkola wskazanego przez nas na pierwszym miejscu – to możliwe, że zostanie przyjęte do przedszkola będącego naszym drugim lub trzecim wyborem.

Z pełną listą przedszkoli, można zapoznać się w rejestrze szkół i placówek oświatowych, prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dostępnym pod adresem: https://rspo.gov.pl/.

 1. Następnie, w wyznaczonym przez gminę terminie rozpoczęcia rekrutacji – powinniśmy złożyć, do wybranych placówek, wnioski o przyjęcie do przedszkola, wraz z wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych.

Rekrutacja do przedszkola, może odbywać się osobiście (wówczas wniosek i wszystkie wymagane dokumenty należy dostarczyć do placówki osobiście) lub przez internet – za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej, do której należy zalogować się za pośrednictwem strony internetowej swojego urzędu miasta lub gminy.

 1. Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola.
 2. Jeżeli nasze dziecko zostanie zakwalifikowane do przyjęcia do przedszkola – powinniśmy potwierdzić swoje zgłoszenie i (jeżeli są wymagane) dostarczyć do placówki pozostałe dokumenty.
 3. W następstwie powyższego – komisja rekrutacyjna ogłosi listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Jeżeli nasze dziecko zostało przyjęte – możemy wówczas podpisać z przedszkolem umowę.
mama i przedszkolak

Co zrobić, jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka?

Pomimo, że z przepisy prawne nie określają wprost procedury odwoławczej w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do żłobka (jak ma to miejsce w przypadku przedszkoli) – zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych – rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej żłobka stanowi czynność z zakresu administracji publicznej, podlegającą zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia, w którym rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, powzięli o nim informację.1 Zaskarżając decyzję placówki o odmowie przyjęcia dziecka do żłobka, warto zweryfikować, czy procedura rekrutacyjna, została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu żłobka, który powinien określać zasady przyjmowania dzieci do placówki.

Jeżeli zatem nie zgadzamy się z decyzją komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia naszego dziecka do żłobka – nie obawiajmy się zaskarżenia jej do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Co zrobić, jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola?

W pierwszej kolejności powinniśmy zweryfikować, czy nasze dziecko nie dostało się do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru. Jeżeli natomiast nie zgadzamy się z decyzją komisji rekrutacyjnej przedszkola pierwszego wyboru – niezależnie od przyjęcia malucha do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru – możemy, oczywiście, się od niej odwołać. To samo tyczy się decyzji komisji rekrutacyjnej przedszkola drugiego i trzeciego wyboru.

Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z trybu odwoławczego:

1)  w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola – powinniśmy wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola i następnie

2)  w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia – złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.

Jeżeli nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem przez dyrektora przedszkola naszego odwołania – w terminie 30 dni od dnia doręczenia nam jego rozstrzygnięcia – w dalszej kolejności, możemy złożyć na nie skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Niezależnie od procedury odwoławczej – jeżeli nasze dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola – możemy również wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która przeprowadzana jest przez placówki, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami. Co więcej – jeżeli dziecko, nie zostało przyjęte do przedszkola z powodu większej liczby chętnych, niż liczba miejsc, którą dysponowała placówka – wójt (burmistrz lub prezydent miasta), obowiązany jest, pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego –  wskazać nam inne przedszkole, które może przyjąć nasze dziecko.

Należy bowiem pamiętać, że każde dziecko w wieku 3-5 lat ma prawo uczęszczać do przedszkola (dzieci w wieku 6 lat mają już taki obowiązek, a nie prawo) i to na gminie miejsca zamieszkania dziecka, ciąży obowiązek zapewniania warunków do skorzystania z tego prawa.

Nie może mieć zatem miejsca sytuacja, w której nasze dziecko, nie zostanie przyjęte do żadnego publicznego przedszkola, z powodu braku wolnych miejsc!

Czy zapisując dziecko do publicznej placówki, należy liczyć się z jakimiś opłatami?

zabawy dzieci w przedszkolu

Opłaty w publicznych żłobkach

Publiczne żłobki niestety nie są darmowe. Należy liczyć się z poniesieniem dwóch rodzajów opłat: za pobyt dziecka w żłobku oraz za jego wyżywienie. Opłaty te ustala rokrocznie, w drodze uchwały, urząd danej gminy lub miasta i oscylują one w granicach 500-800 zł miesięcznie.

Urząd gminy lub miasta może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za żłobek. Jeżeli rodzina jest w trudnej sytuacji życiowej – warto sprawdzić takie możliwości.

Należy również pamiętać o comiesięcznym dofinansowaniu pobytu dziecka w żłobku, z którego mogą skorzystać wszyscy rodzice, niezależnie od osiąganych dochodów.

Opłaty w publicznych przedszkolach

Publiczne przedszkole zobowiązane jest zapewnić dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Jedyne opłaty, jakie może pobierać od rodziców placówka dotyczą:

 • korzystania z przedszkola w czasie przekraczającym ustalony czas bezpłatnego nauczania, nie krótszy niż 5 godzin dziennie i nie więcej niż 1,14 zł za każdą następną godzinę,
 • wyżywienia, przy czym – w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej – rodzice mogą zostać zwolnieni z części lub całości tych opłat.

Rodzice 6-latka, które objęte jest obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą wyłącznie opłaty za wyżywienie.

Czy rodzicom żłobkowiczów i przedszkolaków przysługują jakieś dofinansowania i jak je uzyskać?

Dofinansowanie do żłobka 2023

W dniu rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka, można wystąpić z wnioskiem o tzw. dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie opiewa na kwotę 400 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż wysokość ponoszonej przez rodzica opłaty z tytułu opieki nad dzieckiem i przysługuje do ukończenia przez dziecko 3 roku życia. Wniosek należy składać do ZUS, np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Świadczenie to przysługuje wszystkim rodzicom, niezależnie od osiąganych przez nich dochodów.

Dofinansowanie do przedszkola 2023

Jeżeli chodzi o przedszkole – w związku z tym, że uczęszczanie dziecka do publicznej placówki, co do zasady, zwolnione jest z opłat – w tym zakresie, rząd nie przewidział dla rodziców większego wsparcia finansowego.

Rodzice, pobierający zasiłek rodzinny (których dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 674 zł), których dziecko rozpoczyna roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, mogą jedynie liczyć na jednorazowe wsparcie finansowe, z tytułu z rozpoczęcia roku szkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko. O wsparcie to, należy wnioskować w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania, w terminie do dnia 31 października roku, w którym dziecko rozpoczęło przygotowanie przedszkolne.

Warto również zorientować się, czy dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, nie oferuje – jako jeden z benefitów –  pracodawca któregoś z rodziców. Jest to bowiem częsty dodatek dla pracowników, proponowany przez większe zakłady pracy.

A co z placówkami niepublicznymi?

Niepubliczne żłobki i przedszkola rządzą się swoimi prawami –  w obu przypadkach, zasady rekrutacji powinien określać statut placówki. W większości przypadków, aby zapisać dziecko do placówki, należy:

 • wypełnić formularz zgłoszenia dziecka, 
 • zawrzeć z placówką umowę cywilnoprawną,
 • dokonać wpłaty kaucji na poczet rezerwacji miejsca dla dziecka.

Jeżeli chodzi o kaucję – warto dopilnować, aby w umowie z placówką, nie znalazł się zapis, iż jest ona bezzwrotna, ponieważ takie postanowienie stanowi niedozwoloną klauzulą umowną.2 W przypadku rezygnacji z miejsca w żłobku lub przedszkolu, po wpłacie kaucji – placówka powinna mieć prawo do potrącenia jedynie części (a nie całości) wpłaconej kwoty, na pokrycie wydatków poniesionych z tytułu rezygnacji przez konsumenta z umowy.

Może zainteresować Cię także: 6 pytań do dietetyka dziecięcego – suplementy diety


roztwór do inhalacji, który redukuje stany zapalne dróg oddechowych
chroni i nawilża błonę śluzową dróg oddechowych
rozrzedza gęsty śluz ułatwiając odkrztuszanie
zapobiega objawom alergii wziewnej
synergiczne działanie ektoiny oraz soli morskiej

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Ectodose. ZASTOSOWANIE: Wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych oraz objawów chorób układu odechowego - w astmie alergicznej i niealergiczna, zapaleniu oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: bitop AG
reklama

1 zob. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 3.11.2021 r., sygn. akt II SA/Go 680/21

2 zob. wyrok SO w Warszawie z dnia 19.01.2011, sygn. akt XVII AmC 149/10

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1324)

Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 329)