Pomadka z ektoiną
POMADKA OCHRONNA Z EKTOINĄ
idealny sposób na pielęgnację ust poza domem
formuła pomadki została wzbogacona o ektoinę, masło shea, olej jojoba i witaminę E
postać wygodnego w użyciu sztyftu
wskazania: wysuszone, spierzchnięte, pęknięte i uszkodzone usta powstałe na skutek szkodliwego działania czynników zewnętrznych
reklama

Umowa zawarta na odległość

Dokonanie zakupu w sklepie internetowym, jest równoznaczne z zawarciem, ze sprzedawcą, tzw. umowy zawartej na odległość. Stanowi ona umowę zawartą z konsumentem, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

Z faktu, iż dochodzi do zawarcia powyższej umowy – dla dokonującego zakupu przez internet konsumenta – wynika szereg uprawnień, o których będzie mowa poniżej.

Warto jednak mieć świadomość, że uprawnienia te (w tym najważniejsze – prawo do odstąpienia od umowy) – przysługują wyłącznie, gdysprzedającym jest profesjonalista (przedsiębiorca). W przypadku zakupów internetowych dokonywanych od osób prywatnych (np. za pośrednictwem popularnych platform sprzedażowych, jak Vinted czy Olx lub na rozmaitych grupach, na portalach społecznościowych) – kupującemu, nie przysługują prawa konsumenckie, które są przewidziane wyłącznie dla jego stosunków z przedsiębiorcami, jak wspomniane prawo do odstąpienia umowy, bez podania konkretnej przyczyny. Na wypadek takich sytuacji (jeżeli po prostu zmienimy zdanie co do zakupu przedmiotu, ale jest on zgody ze zdjęciami i opisem) – platformy sprzedażowe, takie jak Vinted czy Olx, oferują możliwość dokonania zwrotu zakupionego przedmiotu oraz środków pieniężnych, za ich pośrednictwem, jednak może się to odbywać wyłącznie za zgodą sprzedającego.

W stosunkachpomiędzy osobami prywatnymi, nieco inaczej, przedstawia się sytuacja, jeżeli zakupiony przedmiot jest niezgodny z umową (tj. np. ze zdjęciami lub z opisem, zamieszczonym w ogłoszeniu). Wówczas, jako kupującemu – niezależnie od tego czy sprzedającym jest osoba prywatna, czy przedsiębiorca – przysługuje ustawowa rękojmia za wady fizyczne, na podstawie której możemy domagać się od sprzedającego usunięcia wady, obniżki ceny lub ostatecznie zwrotu pieniędzy. Jeżeli sprzedawca nie uzna reklamacji – możemy skierować sprawę nawet na drogę sądową.

Obowiązki informacyjne sprzedającego

prezent mikołajkowy

Przed dokonaniem przez konsumenta zakupu w sklepie internetowym, sprzedawca zobowiązany jest do przekazania mu określonych informacji, w tym m.in. o:

 • swoich danych identyfikujących,
 • adresie przedsiębiorstwa, poczty elektronicznej oraz o numerach telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,
 • adresie, pod którym konsument może składać reklamację,
 • łącznej cenie za produkt wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,
 • sposobie i terminie zapłaty,
 • istnieniu i treści gwarancji oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji,
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy,
 • wyłączeniach w zakresie prawa odstąpienia od umowy oraz o okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

Powyższe informacje, powinny być podane w sposób jasny i zrozumiały. W przypadku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym – informacje te, najczęściej są po prostu dostępne na stronie internetowej danego sklepu bądź zebrane w formie regulaminu danego sklepu, który zobowiązani jesteśmy – jako kupujący – zaakceptować, przed dokonaniem zakupu.

Choć z doświadczenia wiem, że niewiele osób to praktykuje – warto zaglądać do zapisów takich regulaminów, choćby w celu zasięgnięcia informacji o długości i zasadach gwarancji, jakiej na dany towar, udziela producent bądź sprzedawca. Udzielenie gwarancji, jest bowiem dobrowolnym (a nie wynikającym z ustawy) zobowiązaniem gwaranta i – co do zasady – to on ustala jej treść.

Odpowiedzialność sprzedawcy za przesyłkę

Jeżeli dokonujemy zakupu przez internet, z opcją wysyłki – to sprzedawca ponosi odpowiedzialność za przesyłkę do momentu jej wydania kupującemu. Jeżeli zatem towar zostanie zagubiony lub uszkodzony w czasie transportu – nie może on uchylić się od odpowiedzialności względem kupującego, nawet jeżeli korzystał z usług profesjonalnej firmy kurierskiej.

Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady, jest sytuacja, w której – jako kupujący – nie skorzystamy z przewoźnika oferowanego przez sprzedawcę, tylko na własną rękę dokonamy zakupu takiej usługi i wybrana przez nas firma kurierska, odbierze towar od sprzedającego. Wówczas – sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

Sprawdzenie paczki przy jej odbiorze od kuriera

W momencie odbioru przesyłki od kuriera – jako kupujący – powinniśmy dokładnie sprawdzić zewnętrzny stan przesyłki, tj. czy paczka nie nosi jakichś śladów uszkodzeń, naruszenia plomb/taśm. W przypadku ich stwierdzenia – najbezpieczniej jest odmówić przyjęcia przesyłki.

Wówczas, trafi ona z powrotem do sprzedawcy, na którym ciążyć będzie obowiązek sprawdzenia stanu jej zawartości i sporządzenia z kurierem stosownego protokołu szkody. Zapisy regulaminów sklepów internetowych, które przerzucają ten obowiązek na konsumentów, są niezgodne z prawem i stanowią niedozwolone klauzule umowne.1

Jeżeli, mimo wszystko, zdecydowalibyśmy się na otwarcie, w obecności kuriera, uszkodzonej z zewnątrz przesyłki – ponosimy ryzyko, że np. nie będzie on chciał spisać z nami protokołu szkody. W konsekwencji czego, możemy mieć kłopot z udowodnieniem sprzedawcy, że szkoda powstała przed wydaniem nam towaru przez przewoźnika.

Warto również mieć świadomość, że niedozwoloną klauzulę umowną (która nie jest wiążąca dla konsumenta, nawet, jeżeli znajduje się w zapisach regulaminu sklepu internetowego), stanowi także zapis, zgodnie z którym – protokół szkody, sporządzony przy odbiorze przesyłki, stanowi podstawę do rozpatrzenia reklamacji2. Protokół szkody, w żadnym wypadku nie może stanowić warunku skutecznego zgłoszenia reklamacji, ponieważ kupujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy przewoźnika.

pakowanie prezentu w folię bombelkową

Opóźnienie w dostawie towaru

Jeżeli sprzedający, ze swojej winy, opóźnia się w dostawie towaru – możemy:

 • wyznaczyć mu dodatkowy termin i w razie jego bezskutecznego upływu – odstąpić od umowy albo
 • bez wyznaczania mu dodatkowego terminu bądź też po jego bezskutecznym upływie – zażądać od niego wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Odbiór osobisty towaru zakupionego przez internet i jego konsekwencje

Jeżeli dokonując zakupu przez internet, zdecydujemy się na skorzystanie z opcji osobistego odbioru towaru pod wskazanym przez sprzedawcę adresem – zakup ten nadal będzie stanowił umowę zawartą na odległości i będą nam przysługiwały wszelkie prawa z tego faktu wynikające (w tym m.in. prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od odbioru towaru).

Niekiedy zdarza się jednak, że „zakup” dokonany przez internet z opcją osobistego odbioru, jest tak naprawdę wyłącznie rezerwacją towaru, którego ostatecznego zakupu dokonamy dopiero osobiście, pod adresem wskazanym przez sprzedawcę. Warto zwracać uwagę na takie niuanse, ponieważ w takiej sytuacji – o ile sprzedawca nie wyraził na to zgody – nie będzie nam przysługiwało prawo do zwrotu towaru, jeżeli zmienimy zdanie co do jego zakupu.

Prawo do odstąpienia od umowy, czyli prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny

Uprawnienie to, bardzo rzetelnie przedstawia poniższa bajeczka:

– Tato, nie podoba mi się ten samochodzik!

– Nie przejmuj się Jasiu, mam na to radę.

Musisz wiedzieć, że masz prawa. To niezwykle ważna sprawa!

Gdy kupujesz na odległość, zawsze przecież masz niepewność,

czy dostarczą rzecz ze zdjęcia, czy jest warta Twego wzięcia…

Masz czternaście dni i nocy, by skorzystać z prawa mocy i odstąpić od umowy.

Gdy odstąpić chcesz skutecznie, musisz wiedzieć coś koniecznie!

Napisz pismo z odstąpieniem, wyślij, schowaj potwierdzenie.

Musisz przecież mieć dowody, by nie ponieść żadnej szkody.

Towar także zwróć koniecznie – z tym nie można czekać wiecznie!

Akurat w przypadku prezentów gwiazdkowych – lepiej nie przedstawiać maluchom tej opowiastki, żeby nie zepsuć magii, jaką owiana jest postać Świętego Mikołaja i rozdawane przez niego (a nie – o zgrozo! – kupowane przez internet!) prezenty. Ale w każdym innym przypadku – będzie jak znalazł, aby wyjaśnić maluchom te prawne zawiłości!

W każdym razie – jeżeli Święty Mikołaj lub Gwiazdor, odbierze prezent (zakupiony przez internet), nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed świętami – w razie nietrafionych zakupów – będzie mógł uczynić użytek ze swojego prawa do odstąpienia od umowy i dokonać jego zwrotu, bez zbędnych tłumaczeń. ?

A zatem podsumowując:

Konsument ma prawo, w terminie 14 dni od odbioru zakupionego towaru, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny – odstąpić od umowy, bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu odesłania towaru do sprzedawcy.

Warto również nadmienić, że:

 • termin 14 dni na odstąpienie, biegnie od dnia następującego po dniu, w którym produkt został odebrany przez kupującego, a wygasa wraz upływem ostatniej godziny ostatniego dnia terminu, 
 • jeżeli sprzedający nie poinformował kupującego o prawie do odstąpienia od umowy (np. poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie sklepu internetowego lub w dostępnym na niej regulaminie) – termin na odstąpienie od umowy ulegnie wydłużeniu o kolejnych 12 miesięcy! Jeżeli jednak w międzyczasie, sprzedawca naprawi swój błąd i przekaże kupującemu powyższą informację – termin ten z powrotem ulegnie skróceniu do 14 dni od udzielenia kupującemu informacji w powyższym zakresie.

W jaki sposób skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy?

Aby skorzystać z powyższego prawa, konieczne jest:

1)  złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy – można je złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, w formie pisemnej (np. listem poleconym, wysłanym za potwierdzeniem odbioru) lub drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej – jeżeli sprzedający zapewnia taką możliwość),

2)  zwrócenie towaru sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu, wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupującego obciążają koszty odesłania towaru, chyba, że sprzedawca nie poinformował go o obowiązku ich poniesienia.

Sprzedający, ma natomiast obowiązek zwrócić kupującemu wartość oddawanego towaru, jak również koszt związany z najtańszym, spośród zawartych w jego ofercie, sposobów jego dostarczenia. Zwrot ten musi nastąpić nie później niż w terminie 14 dniod dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba, że w powyższym terminie – nie otrzyma jeszcze zwracanego towaru (wówczas może wstrzymać się do czasu jego otrzymania).

Bardzo ważne jest, żeby zwracany towar był nieużywany i pełnowartościowy, bowiem za każde zmniejszenie jego wartości, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania – odpowiedzialność ponosi kupujący. Jeżeli, zgodnie z powyższym, wartość towaru uległaby zmniejszeniu – sprzedający będzie miał prawo obciążyć kupującego dodatkowymi kosztami z tego tytułu.

W jakich przypadkach prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli do zwrotu zakupionego przez internet towaru, nie przysługuje m.in., jeżeli towar, będący przedmiotem zakupu:

 • został wykonany na specjalne zamówienie – tj. stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • jest rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia (np. żywnością),
 • jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (np. lekiem, suplementem lub choćby takim produktem jak soczewki kontaktowe).

Dokonując zakupów przez internet, warto również zwracać uwagę, czy sprzedaż nie odbywa się w coraz popularniejszym modelu tzw. Dropshippingu, w ramach którego, sklep, w którym dokonujemy zakupu, jest jedynie pośrednikiem transakcji, a odpowiedzialność za proces wysyłki towaru przenoszona jest na dostawcę, który pochodzi np. z Chin. W takiej sytuacji – konsument niejako staje się importerem towaru, którego ewentualny zwrot może okazać się bardzo kłopotliwy. Chociaż, w ramach takiej transakcji, sprzedawca nie jest, w żadnym zakresie, zwolniony z odpowiedzialności, to w praktyce, często zdarza się, że w sprawie ewentualnego zwrotu towaru lub innych roszczeń – będzie nas odsyłał bezpośrednio do jego dostawcy. Z dostawcą pochodzącym np. z Chin, kontakt może być mocno utrudniony, a odesłanie towaru – kosztowne i czasochłonne. Warto wystrzegać się takich transakcji, weryfikując regulaminy „podejrzanych” sklepów internetowych, pod kątem zapisów, które mogłyby na nie wskazywać, jak np.:

–        „Kupujący jest importerem (…)”,

–         „(…) sprzedawca towaru z Azji.”

–         „Usługodawca nabywa Towar w imieniu Klienta od Wykonawcy.”

–         „Towar należy odesłać do dostawcy (…)”

Zakupy internetowe dokonane przez dzieci, bez wiedzy rodziców

Jak poradzić sobie z sytuacją, gdy w Świętego Mikołaja postanowiły zabawić się nasze dzieci?

Towary zakupione przez dzieci poniżej 13 roku życia, mogą zostać zwrócone do sklepu, a sprzedawca będzie miał obowiązek zwrotu zapłaconej kwoty (niezależnie od ustawowego prawa do odstąpienia od umowy), ze względu na brak zdolności do czynności prawnych takich maluchów.

Dzieci powyżej 13 roku życia, mogą już samodzielnie zawierać umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Jeżeli jednak, młodzi konsumenci, dokonaliby poważniejszych zakupów, bez wiedzy rodziców – zakupione w ten sposób towary, również będzie można zwrócić, a sprzedawca będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy.

Prawo do reklamacji towaru wadliwego

Nieodłącznym prawem związanym z każdym zakupem, jest prawo do reklamacji wadliwego towaru. Reklamacji, można dokonać w dwojaki sposób, korzystając z:

1)  obowiązkowej, ustawowej rękojmi, której okres obowiązywania wynosi 2 lata i w ramach której konsument może domagać się:

–        naprawy towaru lub jego wymiany na nowy,

–        stosownej obniżki ceny lub

–      w sytuacji, gdy wada jest istotna – odstąpienia od umowy (i zwrotu pieniędzy).

2)  dobrowolnej, zależnej od oświadczenia sprzedającego, gwarancji, której okres obowiązywania również jest zależny od jego woli i na temat której szczegółowych informacji należy szukać w regulaminie danego sklepu internetowego.

Warto wiedzieć, że skorzystanie z uprawnień przysługujących na podstawie gwarancji, nie ma wpływu na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Gdzie należy szukać pomocy, jeżeli prawa konsumenckie nie są respektowane przez sprzedawców?

W takiej sytuacji, w pierwszej kolejności, warto skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Rzecznik może pomóc w napisaniu pisma reklamacyjnego lub procesowego, a także wystąpić z powództwem w imieniu konsumenta, bądź – za jego zgodą – wstąpić do toczącego się już postępowania.

Szczegółowa lista wszystkich rzeczników, dostępna jest w wyszukiwarce, pod adresem: https://uokik.gov.pl/pomoc.php.

A zatem Mikołajowie i Gwiazdorzy, mali i duzi – do dzieła, nie ma czasu do stracenia! Zamawiajcie prezenty i nie obawiajcie się czynić użytku ze swoich praw konsumenckich.

Może zainteresować Cię również: Bezpieczna zabawka – na co warto zwrócić uwagę, kupując zabawki dla maluszka


suplement diety wspomagający funkcjonowanie układu nerwowego u dorosłych
pomaga w redukcji poczucia zmęczenia i znużenia
skraca czas potrzebny na zaśnięcie
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

1 zob. Decyzja Prezesa UOKiK nr RLU 03/2016 z dnia 8.07.2016 r.

2 zob. postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.09.2016 r., sygn. akt XVII AmC 967/16

3 UOKiK, Krzysztof Pławecki, Małgorzata Miś, Chodź opowiem Ci bajeczkę. Twoje prawa konsumenckie, Wrocław 2018

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287)

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360)