Revibel
REVIBEL - KOLAGEN DO PICIA
harmonia Twojego piękna w 12 skoncentrowanych składnikach
zawiera w jednej saszetce aż 4000 mg peptydów kolagenowych
zawiera biotynę, kwas hialuronowy, witaminy: C, A, E, B2, B3, cynk, selen oraz aminokwasy siarkowe: L-metioninę i L-cysteinę
całe opakowanie starcza na miesiąc kuracji
czysty skład, potwierdzony badaniami, nie zawiera konserwantów
NIEZALECANY KOBIETOM W CIĄŻY I KARMIĄCYM PIERSIĄ.

Suplement diety.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

PIT za 2023 r. – do kiedy i w jaki sposób najłatwiej złożyć zeznanie podatkowe?

Podatnicy zobowiązani są złożyć do urzędu skarbowego zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w 2023 r.do 30 kwietnia br. Im wcześniej złożymy zeznanie podatkowe – tym szybciej otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku. Termin zwrotu zależny jest ponadto od sposobu złożenia deklaracji podatkowej i wynosi odpowiednio:

 • 45 dni, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji – w przypadku złożenia jej drogą elektroniczną  lub
 • 3 miesiące, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji – w przypadku złożenia jej w formie papierowej.

Najłatwiejszą i jednocześnie najkorzystniejszą (ze względu na szybszy termin zwrotu ewentualnej nadpłaty podatku) formą złożenia zeznania PIT jest dokonanie tego drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanej platformy „Twój e-PIT”, udostępnianej przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.

Do platformy „Twój e-PIT”, należy zalogować się pod właściwym adresem, wykorzystując:

 • profil zaufany, 
 • e-dowód (tj. elektroniczny dowód osobisty), 
 • bankowość internetową 
 • lub aplikację mObywatel.

Po zalogowaniu otrzymujemy nasze zeznanie podatkowe, wypełnione na podstawie danych, w których posiadaniu jest administracja skarbowa. Powinniśmy je zweryfikować (oraz w razie potrzeby – odpowiednio zmodyfikować) i następnie – zatwierdzić, najpóźniej w terminie do 30 kwietnia br.

Przed zatwierdzeniem zeznania podatkowego, w każdym przypadku warto sprawdzić, jakie ulgi i odliczenia podatkowe przysługują nam w danym roku i w razie potrzeby uzupełnić formularz w powyższym zakresie.

Ulga na dziecko 2024

Jedną z ulg podatkowych, która przysługuje w ramach rozliczenia podatku dochodowego za 2023 r. jest ulga na dziecko (inaczej zwana ulgą prorodzinną).

Komu przysługuje ulga prorodzinna?

Odliczenie od podatku dochodowego na dzieci, przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej, którzy w danym roku podatkowym uzyskali dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli np. z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z działalności gospodarczej). 

Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik:

 •  wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 • pełnił funkcję rodziny zastępczej,

jak również na pełnoletnie dzieci, które podatnik w danym roku podatkowym utrzymywał, w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej i które:

 • otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek dzieci),
 • nadal się uczą (do ukończenia przez nie 25 roku życia) pod warunkiem, że dzieci te nie uzyskały: dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) oraz przychodów z tytułu tzw. ulgi dla młodych i ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 19.061,28 zł.

Prawo do ulgi na pełnoletnie dziecko przestaje przysługiwać poczynając od miesiąca, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński.


wektorowa grafika mała różowa pozioma fala
Rekomendowane produkty z ektoiną
Reklama

Czy prawo do ulgi na dziecko jest zależne od osiągniętych dochodów?

W przypadku wykonywania władzy rodzicielskiej, pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, wyłącznie w stosunku  do jednego małoletniego dziecka, jak również w przypadku utrzymywania pełnoletniego dziecka – prawo do skorzystania z ulgi – jest uzależnione od tego czy dochody podatnika, w danym roku podatkowym, nie przekroczyły określonych limitów, tj. kwoty:

 • 112 000 zł – w przypadku, gdy przez cały rok podatkowy, podatnik pozostawał w związku małżeńskim (wówczas sumuje się dochody obojga małżonków),
 • 112 000 zł – w przypadku, gdy podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 000 zł – w przypadku, gdy podatnik nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym również przez część roku).

W przypadku dwójki lub większej ilości dzieci – ulga przysługuje bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów.

Bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów, od tego roku ulga przysługuje również na jedno dziecko, jeżeli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności albo posiada przyznaną rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną.

Czy z ulgi na dziecko można skorzystać w przypadku braku dochodu?

Z przepisów nie wynika minimalny próg dochodowy, który uprawniałby do skorzystania z ulgi. Brak jakichkolwiek przychodów, uniemożliwiających złożenie rocznego zeznania PIT będzie jednak skutkował brakiem możliwości skorzystania z ulgi. Dla przykładu: z ulgi skorzysta osoba bezrobotna, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych i z tego tytułu musi rozliczyć się z urzędem skarbowym, ale nie skorzysta osoba żyjąca wyłącznie z alimentów, które są zwolnione z podatku dochodowego.

Jeżeli natomiast dochód jest zbyt niski i w efekcie zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty ulgi – podatnikowi przysługiwać będzie dodatkowy zwrot w wysokości kwoty ulgi, której nie można wykorzystać. Kwota ta nie może jednak przekroczyć sumy zapłaconych w danym roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Jaka jest wysokość ulgi prorodzinnej?

Ulga przysługuje w wysokości:

 • 92,67 zł miesięcznie (tj. 1 112,04 zł rocznie) – na pierwsze dziecko,
 • 92,67 zł miesięcznie (tj. 1 112,04 zł rocznie) – na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie (tj. 2 000,04 zł rocznie) – na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie (tj. 2.700,00 zł rocznie) – na czwarte i każde kolejne dziecko.

Wskazane powyżej kwoty odliczenia, przysługują łącznie obojgu rodzicom, opiekunom prawnym albo rodzicom zastępczym, pozostającym w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą oni odliczyć od podatku w dowolnej proporcji, którą sami ustalą.

W przypadku braku porozumieniaco do proporcji odliczenia ulgi:

1)  kwotę tę odliczają oni w częściach równych, w przypadku, gdy:

 • zgodnie z rozstrzygnięciem sądu – wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji lub
 • miejsce zamieszkania dziecka, jest takie samo, jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych, pozostających w związku małżeńskim,

2)  w pozostałych przypadkach 100% kwoty odlicza podatnik, u którego dziecko ma swoje miejsce zamieszkania.

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Samo posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów nie wystarczy do zastosowania ulgi.

W jaki sposób uwzględnić ulgę na dziecko w zeznaniu podatkowym?

W celu skorzystania z ulgi – wraz z właściwą deklaracją podatkową, tj. PIT-36 lub PIT-37 – należy złożyć załącznik PIT/O, w którym powinno się wskazać liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku rozliczania podatku odrębnie przez każdego z małżonków – również kwotę, którą każdy z małżonków odlicza od podatku (ustaloną zgodnie z powyższymi zasadami).

Organ podatkowy może ponadto zażądać od podatnika przedstawienia dodatkowych dokumentów celem potwierdzenia prawa do skorzystania z ulgi, w tym m.in.:

 • odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą oraz
 • zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Dla przedszkolaków i uczniów
Reklama


 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2647)

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 2383)