Program „Dobry Start”

dobry start 2022

W ramach rządowego programu „Dobry Start”, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, wszystkim uczniom (do osiągnięcia przez nich określonego wieku) przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. Świadczenie to jest niezależne od osiąganych przez rodzinę dochodów.

Przeczytaj także: Edukacja włączająca, czyli równość, empatia i tolerancja w szkolnym „wydaniu” – jakie zmiany w polskim systemie szkolnictwa szykuje Ministerstwo Edukacji i Nauki

Komu dokładnie przysługuje świadczenie „Dobry Start”?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje na każde dziecko oraz osobie uczącej się, tj. pełnoletniemu uczniowi, który nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub otrzymuje od nich alimenty. 

Świadczenie może uzyskać każde dziecko kontynuujące naukę do ukończenia 20. roku życia. W przypadku uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności czas ten wydłuża się do ukończenia 24. roku życia. 

Osoby uczące się, które ukończyły już 20 lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym, otrzymają jeszcze omawiane tu świadczenie. 

Świadczenie przysługuje dzieciom uczącym się w:

 • szkole podstawowej, 
 • szkole ponadpodstawowej, 
 • klasie dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, 
 • szkole artystycznej, 
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii, 
 • wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie z powyższego programu nie przysługuje natomiast na dziecko realizujące tzw. roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w „zerówce”, jak również studentom.

Kto może wystąpić o przyznanie świadczenia „Dobry Start”?

O przyznanie świadczenia wystąpić może:

1)  rodzic,

2)  opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która rzeczywiście sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie,

3)  opiekun prawny dziecka – czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, również:

4)  rodzina zastępcza,

5)  osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

6)  dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej

oraz

7)  osoba ucząca się.

W sytuacji, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców – każdemu z rodziców przysługuje świadczenie w wysokości 150 zł.


zdjęcie rodziny w małym zielonym kole
Wspiera pamięć i koncentrację u dzieci, usprawnia procesy uczenia się:
unikalne proporcje kwasów tłuszczowych omega-3
nie zawiera cukru, barwników ani sztucznych aromatów
bogaty w kwasy tłuszczowe EPA, DHA i GLA, które mają kluczowe znaczenie dla mózgu, pamięci i koncentracji
Omeganerv

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry Start”?

Z wnioskiem o przyznanie świadczenia należy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek może zostać złożony wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem:

 • portalu informacyjno-usługowego Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl),
 • bankowości elektronicznej,
 • portalu PUE ZUS.

Wypłata świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry Start”?

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada br.

Warto złożyć wniosek jeszcze w sierpniu, ponieważ gwarantuje to wypłatę świadczenia do 30 września br. W przypadku wniosku złożonego w terminie późniejszym – jego rozpatrzenie i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Innym rodzajem wsparcia finansowego jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. 

wyprawka szkolna i swiadczenia

Komu przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Rodzicom, pobierającym zasiłek rodzinny, który przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 674,00 zł (a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności – 764 zł) – przysługuje ponadto dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Dodatek ten przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100 zł na każde dziecko.

Kto może wystąpić o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

O przyznanie tego dodatku do zasiłku rodzinnego może wystąpić:

 • matka,
 • ojciec,
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,

a także osoba ucząca się, tj. pełnoletni uczeń, który nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub otrzymuje od nich alimenty.

W przeciwieństwie do świadczenia z programu „Dobry Start” – dodatek ten przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Wypełniony formularz wniosku, którego wzór można pobrać na portalu informacyjnym Emp@tia, prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli została jej przekazana realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie), właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

darmowe podreczniki 2022

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do dnia 31 października br., tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne dziecka.

Darmowe podręczniki

Warto również, żeby rodzice, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z edukacją swoich dzieci, mieli świadomość, że:

 • szkoła podstawowa, jak również
 • szkoła artystyczna, realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,

ma obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do nauki przedmiotów, które wchodzą w skład zajęć obowiązkowych. Po stronie rodziców pozostaje jedynie zaopatrzenie dziecka w książki do zajęć nieobowiązkowych (np. do religii lub etyki), jak i ponadprogramowych.

Do własnej kieszeni będą niestety musieli sięgnąć również rodzice dzieci uczęszczających do szkół ponadpodstawowych, które bezpłatnych podręczników nie zapewniają.

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy

Szacuje się, że od września w polskich szkołach rozpocznie naukę kilkaset tysięcy uczniów z Ukrainy. Również im – na równych prawach z obywatelami naszego kraju – przysługują wszystkie powyższe świadczenia.

Może zainteresować Cię również: Wady postawy u dziecka – skąd się biorą, jak im zapobiegać, jak leczyć?


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 r., poz. 1092)

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 615)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25.03.2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 716)

Ustawa z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583)