Alectoin
Naturalna pomoc w alergicznym zapaleniu spojówek:
może być stosowany już od 1 dnia życia
zmniejsza podrażnienie i stan zapalny, przyśpiesza regenerację spojówki
zapewnia długotrwałe nawilżenie oka

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Alectoin. ZASTOSOWANIE: Profilaktyka i wspomaganie leczenia objawów alergicznego zapalenia spojówek. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: bitop AG
reklama

Podniesienie wysokości świadczenia „500 plus” do „800 plus

W ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę – od kwietnia 2016 r., przysługuje comiesięczne świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł.

Od czerwca br., trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci1, który zakładapodwyższenie świadczenia „500 plus” do kwoty 800 zł miesięcznie. Dotychczas obowiązujące warunki przyznawania świadczenia, mają natomiast pozostać bez zmian.

Dnia 7 lipca br. nowelizacja została przyjęta przez Sejm i przekazana do dalszego postępowania w Senacie. Senat może wprowadzić poprawki i ponownie skierować ustawę do Sejmu albo przyjąć ustawę bez zmian, przekazując ją bezpośrednio do podpisu Prezydenta RP.

Od kiedy można spodziewać się wypłaty świadczenia w nowej wysokości?

Nowa, podwyższona wysokość świadczenia ma obowiązywać od 1. stycznia 2024 r.

Na wypłatę świadczenia w nowej wysokości, zastrzeżono jednak dla ZUS nieco więcej czasu– ma to nastąpićnajpóźniej do dnia 29 lutego 2024 r., z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r.

Na chwilę obecną, Senat nie wniósł zastrzeżeń do powyższych dat, w ramach prac nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W dniu 25 lipca br. jednak podczas omawiania nowelizacji budżetu na 2023 r. oraz nowelizacji ustawy okołobudżetowej – senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała, aby kwota świadczenia „500 plus” została zwiększona do 800 zł z mocą od 1 czerwca 2023 r., a nie od 1 stycznia 2024 r.

Czy powyższe oznacza, że świadczenie miałoby być wypłacane do dnia 29 lutego 2024 r., z wyrównaniem aż od dnia 1 czerwca 2023 r.? W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie, pozostaje na bieżąco śledzić przebieg prac legislacyjnych Senatu nad projektem nowelizacji ustawy dot. świadczenia „500 plus”, do którego – na chwilę obecną – nie zostały jeszcze zgłoszone żadne poprawki.


Polecane do inhalacji

Czy w celu otrzymania „800 plus” trzeba będzie wystąpić do ZUS z nowym wnioskiem o wypłatę świadczenia?

W przypadku uchwalenia i wejścia w życie omawianej ustawy nowelizującej – zmiana wysokości świadczenia wychowawczego do kwoty 800 zł nastąpi z urzędu, bez konieczności składania jakiegokolwiek dodatkowego wniosku przez osoby pobierające świadczenie „500 plus”.

Osoby te, od dnia 1 stycznia 2024 r. (lub od innej daty, która zostanie przyjęta w ostatecznej wersji ustawy), zaczną otrzymywać comiesięczne świadczenie wychowawcze w nowej, podwyższonej kwocie 800 zł. W przypadku sprawowania przez rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem (tj. sytuacji, gdy każdy z rodziców ma przyznane świadczenie wychowawcze w wysokości połowy nominalnej kwoty tego świadczenia) – nowa wysokość świadczenia, dla każdego z rodziców, opiewać będzie natomiast na kwotę 400 zł.

Podwyższenie wysokości świadczenia, nie będzie również wymagało wydania przez ZUS decyzji administracyjnej w tym przedmiocie. ZUS udostępni osobie pobierającej świadczenie informację o jego nowej wysokości – będzie można ją znaleźć na Platformie Informacyjno-Usługowej (PUE) ZUS. Powyższa informacja, będzie mogła również zostać przesłana przez ZUS do osoby pobierającej świadczenie na wskazany przez nią, w pierwotnie złożonym wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500 plus”, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Nieodebranie powyższej informacji przez osobę otrzymującą świadczenie, nie będzie wstrzymywać jego wypłaty w nowej wysokości.

Według danych przedstawionych w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej – w I kwartale br. ze świadczenia wychowawczego „500 plus” korzystało aż 6,7 mln dzieci. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczno-gospodarczą i nieustannie wzrastającą inflację – miejmy nadzieję, że wszystkie one, już niebawem, będą otrzymywać wsparcie w zwiększonej kwocie.

1 rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 29.06.2023 r. (druk nr 3413)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 810)