przyśpiesza gojenie się ran, w tym trudno gojących się, skaleczeń, zadrapań i otarć, niewielkich oparzeń I i II stopnia
chroni przed zakażeniem
łagodzi ból i świąd
bardzo łatwa i bezbolesna aplikacja

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Kelatis. ZASTOSOWANIE: Wskazany do stosowania na rany, otarcia, niewielkie oparzenia, skaleczenia skóry itp. Pozwala kontrolować wysięk, tworząc czyste i wilgotne środowisko, które wspiera fizjologiczne procesy gojenia oraz chroni przed wzrostem egzogennej mikroflory w miejscu zastosowania. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Signorini Medicale S.r.l.
reklama

Definicja wypoczynku

Zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, który podlega wymogom ustawy o systemie oświaty, stanowi wypoczynek:

 • zorganizowany w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych,
 • połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży,
 • trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni,
 •  w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej,
 •  w kraju lub za granicą,
 • w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Spod reżimu ustawy wyłączony jest natomiast wypoczynek organizowany dla własnych dzieci lub dzieci znajomych, przez dziadków, rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście. Nie oznacza to bynajmniej, że przepisom ustawy nie będzie podlegał wypoczynek zorganizowany np. przez nauczyciela czy trenera klubu tenisowego, do którego uczęszcza dziecko, pomimo osobistej znajomości tych osób przez rodziców dziecka.

Dowiedz się więcej: Wakacje dziecka z dziadkami – o co musisz zadbać, gdy twój maluch wyjeżdża na wakacje pod opieką dziadków?

Obowiązki organizatora, kierownika i wychowawcy wypoczynku

Na organizatorze wypoczynku, a także wyznaczonym przez niego kierowniku oraz wychowawcy wypoczynku, ciąży szereg obowiązków.

Organizator wypoczynku ma obowiązek zapewnienia m.in.:

 • bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku,
 •  dostępu do opieki medycznej,
 • programu wypoczynku i zajęć dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności,
 • żywienia zgodnego z zasadami higieny żywienia,
 • bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego oraz
 • bezpiecznego przebywania w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich.

W przypadku wypoczynku organizowanego za granicą, na organizatorze ciąży także obowiązek zawarcia, na rzecz uczestników wypoczynku, umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów ewentualnego leczenia.

pierwszy samodzielny wyjazd dziecka

Kierownik wypoczynku jest osobą wyznaczoną przez organizatora wypoczynku, która:

 • kieruje wypoczynkiem,
 • opracowuje rozkład dnia oraz regulamin wypoczynku,
 • przydziela zadania i sprawuje nadzór nad kadrą,
 • zapewnienia uczestnikom wypoczynku właściwą opiekę, od momentu przejęcia ich od rodziców, do czasu ponownego przekazania rodzicom,
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku,
 • odpowiada za zapewnienie uczestnikom wypoczynku zróżnicowanej diety.

Z kolei wychowawca wypoczynku zobowiązany jest do:

 •  realizacji programu wypoczynku,
 • organizacji i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży, zgodnie z rozkładem dnia,
 • prowadzenia dziennika realizowanych zajęć,
 • sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wypoczynku oraz
 • sprawowania opieki nad uczestnikami wypoczynku i zapewniania im bezpieczeństwa.

Decydując się na wysłanie pociechy na obóz czy kolonię, warto uprzednio zapoznać się z programem wypoczynku i zajęć. Dzięki temu, zyskuje się pewność, że plan jest zgodny z oczekiwaniami zarówno dziecka, jak i rodziców. W przypadku wyjazdu zagranicznego warto dodatkowo zweryfikować, czy organizator zapewnia wymagane ubezpieczenia.

„Baza wypoczynku” prowadzona przez MEiN

Z uwagi na fakt, że jako rodzice, nie jesteśmy w stanie – na własną rękę – zweryfikować, czy organizator wywiązał się ze wszystkich obowiązków, które nakłada na niego ustawa (czyli sprawdzić, czy wyjazd spełnia standardy w zakresie bezpieczeństwa) – wyręczają nas, w tej kwestii, kuratoria oświaty oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Każdy, legalnie odbywający się wypoczynek dla dzieci i młodzieży, musi zostać uprzednio (tj. przed jego rozpoczęciem) zgłoszony do kuratorium oświaty, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora. Kuratorium oświaty jest jednocześnie organem sprawującym nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Zgłoszenia, które spełniły wszystkie wymagania określone przepisami prawa, kurator oświaty zamieszcza w tzw. „Bazie wypoczynku”, prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki. Baza ta dostępna jest na stronie internetowej MEiN, pod adresem: https://wypoczynek.mein.gov.pl/.

Przed wysłaniem dziecka na obóz czy kolonię, każdy rodzic powinien obowiązkowo sprawdzić, czy dany wypoczynek znajduje się w powyższej bazie, która stanowi gwarancję tego, że jest on organizowany legalnie i zostały spełnione wszystkie wymagania określone w przepisach prawa, które są kluczowe dla bezpieczeństwa naszego dziecka.

Wyniki kontroli w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży, przeprowadzonej w 2015 r. przez NIK, wykazały, że bez wymaganego zgłoszenia do kuratorów oświaty, w badanej grupie kontrolnej, prowadzonych było aż 16% wypoczynków. Były to wycieczki nie objęte nadzorem kuratorów oświaty, służb przeciwpożarowych ani sanitarnych. Mając na uwadze statystyki, warto potraktować tę sprawę naprawdę poważnie. Miejmy nadzieję, że przez te kilka lat, wiele się zmieniło w dziecięcej branży turystycznej (oczywiście na lepsze!) i liczby te, nie byłyby już tak zatrważające. W każdym razie, w kwestii bezpieczeństwa dziecka – ostrożności nigdy za wiele.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Tyle słyszy się o wypadkach autobusów przewożących dzieci na obozy czy kolonie. Nie pozostawajmy więc w tej sprawie obojętni! Jeżeli Twoje dziecko będzie przemieszczać się autobusem – możesz podjąć pewne kroki, aby przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa jego podróży:

 • po numerze rejestracyjnym, w bazie dostępnej pod adresem: https://bezpiecznyautobus.gov.pl/, możesz sprawdzić dane o badaniu technicznym oraz polisie OC autobusu,
 • możesz również poprosić policjantów z wydziału ruchu drogowego, aby przed wyjazdem dziecka, skontrolowali pojazd i jego kierowcę. Policjanci zweryfikują stan techniczny autobusu, trzeźwość kierowcy oraz wymagane dokumenty.

Wypoczynek wybrany, zweryfikowany i zatwierdzony przez młodego obozowicza lub kolonistę? ? Pozostaje tylko spakować plecak i ruszać w nieznane, ku nowej przygodzie! W tej pierwszej kwestii, pomocna może okazać się poniższa checklista: https://wypoczynek.mein.gov.pl/bundles/ezdevapp/docs/lista_rzeczy.pdf

Przeczytaj także: Kask rowerowy dla dziecka – czym kierować się przy zakupie?


„Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży”, Najwyższa Izba Kontroli, 2015 r.

Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452)