wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
zawiera PQQ (MGCPQQ®) – sól disodową chinonu pirolochinoliny
zawiera kompleks witamin z grupy B: B1, B2, B6, B12 oraz kwas foliowy (foliany)
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

PIT za 2022 r. – do kiedy i w jaki sposób najłatwiej złożyć zeznanie podatkowe?

Wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych – mają złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w 2022 r., w terminie do 2 maja 2023 r.

Najprostszym sposobem złożenia zeznania podatkowego jest dokonanie tego drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanej platformy „Twój e-PIT”, udostępnianej przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.

Po zalogowaniu – otrzymujemy nasze zeznanie podatkowe, wypełnione na podstawie danych, w których posiadaniu jest administracja skarbowa. Powinniśmy je zweryfikować (oraz w razie potrzeby – odpowiednio zmodyfikować) i następnie – zatwierdzić, najpóźniej do 2 maja br. Jeżeli nie uczynimy powyższego we wspomnianym terminie, wówczas – w przypadku dwóch najczęściej składanych deklaracji podatkowych, tj.:

 • formularza PIT-37 (który przeznaczony jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym, uzyskali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników, czyli np. z tytułu umów o pracę czy umów zlecenia) – zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane, bez naszej weryfikacji,
 • w przypadku formularza PIT-36 (który przeznaczony jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym, choćby część przychodów, uzyskali bez pośrednictwa płatnika, czyli np. z tytułu własnej działalności gospodarczej) – zeznanie podatkowe nie zostanie automatycznie zaakceptowane, ponieważ w zdecydowanej większości, wymaga ono uzupełnienia ze strony podatnika.

Niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej – jeżeli, tym samym, naraża to na uszczuplenie podatek – stanowi wykroczenie lub przestępstwo skarbowe (w zależności od kwoty uszczuplonego podatku), podlegające karze grzywny do 720 stawek dziennych (liczbę i wysokość stawki określa sąd, wymierzając grzywnę), karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie!

Przed zatwierdzeniem zeznania podatkowego przygotowanego przez administrację skarbową, w każdym przypadku – warto sprawdzić, jakie ulgi i odliczenia podatkowe przysługują nam w danym roku i w razie potrzeby – uzupełnić formularz w powyższym zakresie.

Jeżeli z zeznania podatkowego wynika, że przysługiwać nam będzie zwrot nadpłaconego podatku – rozliczenie za pośrednictwem usługi „Twój e-PIT”, wiązać się będzie z korzyścią w postaci szybszej wypłaty pieniędzy. Wówczas bowiem, zwrot podatku, otrzymamy w skróconym czasie 45 dni, a nie jak w przypadku zeznań papierowych – w terminie 3 miesięcy.

Ulga na dziecko w 2023 r.

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Odliczenie od podatku dochodowego na dzieci przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej, którzy w danym roku podatkowym, uzyskali dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli np. z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z działalności gospodarczej).  

Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 • pełnił funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

Na pełnoletnie dzieci, które podatnik, w danym roku podatkowym utrzymywał w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej, i które:

 • zgodnie z odrębnymi przepisami – otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek dzieci),
 • nadal się uczą (do ukończenia przez nie 25. roku życia), pod warunkiem, że dzieci te nie uzyskały: dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) oraz przychodów z tytułu tzw. ulgi dla młodych i ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 16.061,28 zł (dwunastokrotność kwoty renty socjalnej).

Prawo do ulgi na pełnoletnie dziecko, przestaje przysługiwać, poczynając od miesiąca, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński.

W przypadku wykonywania władzy rodzicielskiej, pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub sprawowania opieki poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej, wyłącznie w stosunku  do jednego małoletniego dziecka, jak również w przypadku utrzymywania pełnoletniego dziecka (w wyżej wymienionych przypadkach) – prawo do skorzystania z ulgi – jest ponadto uzależnione od tego czy dochody podatnika, w danym roku podatkowym, nie przekroczyły określonych limitów, tj. kwoty:

 • 112 000 zł – w przypadku, gdy przez cały rok podatkowy, podatnik pozostawał w związku małżeńskim (wówczas sumuje się dochody obojga małżonków),
 • 112 000 zł – w przypadku, gdy podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 000 zł – w przypadku, gdy podatnik nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym również przez część roku).

W przypadku dwójki lub większej ilości dzieci – ulga przysługuje bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów.

W jakiej wysokości przysługuje ulga na dziecko?

Ulga na dziecko przysługuje w wysokości:

 • 92,67 zł miesięcznie (tj. 1 112,04 zł rocznie) – na pierwsze dziecko,
 • 92,67 zł miesięcznie (tj. 1 112,04 zł rocznie) – na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie (tj. 2 000,04 zł rocznie) – na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie (tj. 2.700,00 zł rocznie) – na czwarte i każde kolejne dziecko.

Wskazane powyżej kwoty odliczenia, przysługują łącznie obojgu rodzicom, opiekunom prawnym albo rodzicom zastępczym, pozostającym w związku małżeńskim. Kwotę tę, mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji, którą sami ustalą.

W przypadku braku porozumienia rodziców, opiekunów prawnych lub odpowiednio – rodziców zastępczych, co do proporcji odliczenia ulgi:

1)  kwotę tę odliczają oni w częściach równych, w przypadku, gdy:

 • zgodnie z rozstrzygnięciem sądu – wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji 

lub

 • miejsce zamieszkania dziecka, jest takie samo, jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych, pozostających w związku małżeńskim,

2)  zaś pozostałych przypadkach – 100% kwoty odlicza podatnik, u którego dziecko ma swoje miejsce zamieszkania.

W jaki sposób uwzględnić ulgę na dziecko w zeznaniu podatkowym?

W celu skorzystania z ulgi – wraz z właściwą deklaracją podatkową, tj. PIT-36 lub PIT-37 – należy złożyć załącznik PIT/O, w którym powinno się wskazać liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku rozliczania podatku odrębnie przez każdego z małżonków – również kwotę, którą każdy z małżonków odlicza od podatku (ustaloną zgodnie z powyższymi zasadami).

Organ podatkowy, może ponadto zażądać od podatnika przedstawienia dodatkowych dokumentów, celem potwierdzenia prawa do skorzystania z ulgi, w tym m.in.:

 • odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Ulga dla rodzin 4+ w 2023 r.

Komu przysługuje ulga dla rodzin wielodzietnych?

Ulga dla rodzin 4+ (tzw. ulga prorodzinna) przysługuje:

 1. rodzicom, opiekunom prawnym (z którymi dzieci zamieszkiwały) oraz sprawującym funkcję rodziny zastępczej (na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą), jeżeli w danym roku podatkowym, wykonywali oni władzę rodzicielską/sprawowali opiekę, nad co najmniej czworgiem małoletnich dzieci, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,
 2. podatnikom, którzy w danym roku podatkowym, wykonywali ciążący na nich obowiązek alimentacyjny albo sprawowali funkcję rodziny zastępczej, nad co najmniej czworgiem pełnoletnich dzieci, które:
 • otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,
 • nadal się uczą (do ukończenia przez nie 25 roku życia), pod warunkiem, że dzieci te nie uzyskały: dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej), dochodów ze zbycia papierów wartościowych lub akcji oraz przychodów z tytułu tzw. ulgi dla młodych i ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 16.061,28 zł (dwunastokrotność kwoty renty socjalnej).

W jakiej wysokości przysługuje ulga dla rodzin 4+?

Ulga dla rodzin 4+ polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów do kwoty 85.528,00 zł, osiągniętych m.in.:

 • z tytułu pracy na etacie,
 • z umowy zlecenia, zawartej z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (z wyjątkiem kontraktów menedżerskich i umów o podobnych charakterze),
 • z działalności gospodarczej, opodatkowanej według skali podatkowej lub podatkiem liniowym,
 • z zasiłku macierzyńskiego.

Istotną różnicą, w stosunku do ulgi prorodzinnej (która przysługiwała łącznie obojgu małżonkom) – jest to, że w przypadku ulgi dla rodzin 4+ – każdemu małżonkowi z osobna, przysługuje prawo do skorzystania z ulgi. Każdy z małżonków, może zatem zostać zwolniony od podatku dochodowego, do kwoty przychodów nieprzekraczającej 85.528,00 zł.

W jaki sposób uwzględnić ulgę prorodzinną w zeznaniu podatkowym?

W celu skorzystania z ulgi – wraz z właściwą deklaracją podatkową – należy złożyć załącznik PIT-DZ, w którym powinno się wskazać liczbę dzieci i ich numery PESEL.

Warto również mieć świadomość, że z ulgi dla rodzin 4+, można skorzystać także w trakcie roku podatkowego. W tym celu:

 • jeżeli podatnik prowadzi własną działalność gospodarcząsamodzielnie stosuje ulgę, wyłączając przychody nieobjęte opodatkowaniem z przychodów podlegających opodatkowaniu,
 • jeżeli natomiast podatnik uzyskuje przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia – powinien złożyć u pracodawcy/zleceniodawcy stosowne oświadczenie, w którym poinformuje, że spełnia warunki do zastosowania ulgi (nie istnieje urzędowy wzór oświadczenia – każdy ma prawo sformułować je samodzielnie). W przypadku złożenia u pracodawcy/zleceniodawcy powyższego oświadczenia – ten, zobowiązany będzie do zastosowania, wobec pracownika/zleceniobiorcy, zwolnienia podatkowego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

Może zainteresować Cię także: Praca zdalna doczekała się regulacji w kodeksie pracy – ciekawe zmiany nie tylko dla młodych rodziców


NEBU-DOSE BABY (1,5% NaCl)
do stosowania w terapii inhalacyjnej u dzieci
od pierwszych dni życia
bezpieczny dla kobiet w ciąży i niemowląt
łagodzi objawy przeziębienia przebiegającego z mokrym kaszlem
udrażnia i oczyszcza nos z gęstego kataru utrudniającego oddychanie

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: NEBU-dose BABY. ZASTOSOWANIE: Wskazany w terapii inhalacyjnej w celu ułatwienia ruchu wydzielinie w drogach oddechowych, aby poprawić komfort oddychania. Zalecany dla pacjentów cierpiących na zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Unolab Manufacturing S.l.
reklama

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.11.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647)

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 859)