Revibel
REVIBEL - KOLAGEN DO PICIA
harmonia Twojego piękna w 12 skoncentrowanych składnikach
zawiera w jednej saszetce aż 4000 mg peptydów kolagenowych
zawiera biotynę, kwas hialuronowy, witaminy: C, A, E, B2, B3, cynk, selen oraz aminokwasy siarkowe: L-metioninę i L-cysteinę
całe opakowanie starcza na miesiąc kuracji
czysty skład, potwierdzony badaniami, nie zawiera konserwantów
NIEZALECANY KOBIETOM W CIĄŻY I KARMIĄCYM PIERSIĄ.

Suplement diety.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Rodzinny kredyt mieszkaniowy, czyli kredyt bez wkładu własnego

Rodzinny kredyt mieszkaniowy, to program kierowany do osób, które posiadają zdolność kredytową, umożliwiającą im zaciągnięcie kredytu hipotecznego na:

–        zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, włącznie z jego wykończeniem albo

–      nabycie działki budowlanej oraz budowę na niej domu jednorodzinnego, włącznie z jego wykończeniem,

ale nie posiadają środków na pokrycie wymaganego wkładu własnego.

Możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach programu, nie zależy od kryterium dochodowego rodziny. Jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać rodzinny kredyt mieszkaniowy, są następujące.

1)      Niepozostawanie, przez kredytobiorcę oraz żadnego z członków jego gospodarstwa domowego, właścicielem (jak również posiadaczem spółdzielczego prawa dotyczącego) innego mieszkania lub domu jednorodzinnego oraz niedokonanie przez nich, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie kredytu, darowizny mieszkania lub domu jednorodzinnego na rzecz członka rodziny.

Warunek ten będzie jednak również spełniony, jeżeli rodzina z dwojgiem dzieci posiada mieszkanie nie większe niż 50 m2, z trojgiem – nie większe niż 75 m2, z czworgiem – nie większe niż 90 m2, a z pięciorgiem lub większą liczbą dzieci – bez limitu metrażowego, tj. mieszkanie o dowolnej powierzchni.

2)      Nieprzekroczenie ustawowego limitu ceny nabywanego mieszkania, który uzależniony jest od rynku, na którym nabywana jest nieruchomość (czy jest to rynek pierwotny czy wtórny) oraz jej położenia (w jakim województwie nabywana jest nieruchomość, czy jest to miasto wojewódzkie, gminy z nim sąsiadujące czy pozostały obszar województwa).

Z aktualnymi limitami cen, można zapoznać się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

3)      Łączna wysokość wkładu własnego, która – w ramach programu – może zostać objęta gwarancją BGK, tym samym – umożliwiając kredytobiorcy zaciągnięcie kredytu do wysokości 100% ceny zakupu mieszkania lub kosztów budowy domu, nie może przekraczać: 20% lub odpowiednio – 30% całkowitej kwoty wydatków, na które zaciągany jest kredyt, w zależności od oprocentowania kredytu.

Ze wsparcia w ramach programu, mogą skorzystać:

 • single, 
 • osoby w związkach nieformalnych wychowujące co najmniej jedno wspólne dziecko, 
 • małżeństwa,
 • rodziny wielodzietne.

Minimalny okres, na jaki może zostać udzielony rodzinny kredyt mieszkaniowy wynosi 15 lat.

W ramach programu rodzinom, którym został udzielony kredyt, przysługuje dodatkowe wsparcie w postaci tzw. spłaty rodzinnej, jeżeli  w czasie spłaty tego kredytu, dojdzie do powiększenia rodziny:

 • o drugie dziecko – wówczas mogą one liczyć na spłatę części kapitału kredytu w wysokości 20 tys. zł,
 • o trzecie i kolejne dziecko – każdorazowo, w wysokości 60 tys. zł.

Wniosek o udzielenie rodzinnego kredytu mieszkaniowego należy złożyć bezpośrednio w banku, który zawarł umowę współpracy z BGK.

Denicit

To lek bez recepty wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania leku DENICIT jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę. Zawiera cytyzynę, która zwiększa ok. 3-krotnie szansę na rzucenie palenia¹.

¹Hajek P et al.: Efficay of cytisine in helping smokers quit;systematic review and meta-analysis. Thorax, 2013

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Denicit, 1,5 mg, tabletki powlekane. SUBSTANCJA CZYNNA: Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny (Cytisinum). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Okrągła, obustronnie wypukła, brązowa tabletka powlekana o średnicy 6,1 mm. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Produkt leczniczy Denicit jest wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania produktu leczniczego Denicit jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.1 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Solinea Sp. z o.o. Sp. K.; Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn; Tel. 81 463 48 82; Faks 81 463 48 86; e-mail info@solinea.pl. 1Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Denicit, 1,5 mg, tabletki powlekane.
reklama

Bezpieczny kredyt 2%

Z dniem 1.07.2023 r. weszły w życie przepisy wprowadzające program „Pierwsze Mieszkanie”, a w ramach niego – jeden z jego instrumentów, czyli bezpieczny kredyt 2%. Kredyt udzielony w ramach powyższego programu obejmuje dopłaty z budżetu państwa do 120 pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych (czyli na okres pierwszych 10 lat) kredytu hipotecznego na:

–        zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, włącznie z jego wykończeniem 

albo

–        nabycie działki budowlanej oraz budowę na niej domu jednorodzinnego, włącznie z jego wykończeniem,

w wysokości różnicy pomiędzy stałą stopą oprocentowania, ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

dom jednorodzinny

Gdy minie okres dopłat, a rata kredytu będzie nadmiernie obciążać budżet domowy kredytobiorcy, pozostając wyższą od kwoty pomniejszonej o dopłatę pierwszej raty tego kredytu – będzie on mógł wydłużyć okres jego spłaty, jednak o nie więcej niż 5 lat.

Maksymalna kwota bezpiecznego kredytu 2% nie może przekroczyć:

–        500 tys. zł 

–        600 tys. zł – w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem.

W przeciwieństwie do rodzinnego kredytu mieszkaniowego – w tym przypadku nie obowiązuje limit cen za 1 m2 nabywanego mieszkania, a mieszkanie można nabyć zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

Jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia to:

1)      nieukończenie przez kredytobiorcę (bądź przez jednego z małżonków lub rodziców wspólnie wychowujących dziecko – jeżeli kredyt udzielany jest im wspólnie), w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu, 45 lat oraz

2)      niepozostawanie przez kredytobiorcę (w dniu udzielenia kredytu, jak i w przeszłości) oraz przez osobę pozostającą z nim wspólnie w gospodarstwie domowym (w dniu udzielenia kredytu, jak i w przeszłości, w okresie pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym) właścicielem (jak również posiadaczem spółdzielczego prawa dotyczącego) innego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W tym przypadku, minimalny okres, na jaki może zostać udzielony kredyt, również wynosi 15 lat.

Wniosek o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%, należy złożyć bezpośrednio w banku, który zawarł umowę współpracy z BGK. 

Dodatek mieszkaniowy, czyli dopłaty do czynszu

Rodziny pozostające w trudnej sytuacji materialnej, które:

–        posiadają na własność mieszkanie lub dom jednorodzinny,

–        którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub

–        które wynajmują mieszkanie lub dom jednorodzinny,

mogą liczyć na wsparcie w postaci dopłat do świadczeń okresowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (czyli do czynszu, opłat eksploatacyjnych, zaliczek na koszty zarządu nieruchomością, opłat za energię cieplną, wodę, ścieki i odpady). Z zakresu dopłat wyłączone są natomiast opłaty za gaz przewodowy i energię elektryczną.

Warunkiem uzyskania pomocy, jest spełnienie następujących kryteriów:

1)      Średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego, z okresu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku, nie może przekraczać:

–        w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – kwoty 2.538,46 zł,

–        w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – kwoty 1.903,85 zł.

Warto wiedzieć, że poszczególne rady gmin, mogą wedle własnego uznania, podwyższać progi dochodowe, uprawniające do skorzystania ze wsparcia – informacji na ten temat należy poszukiwać na stronie swojego urzędu gminy albo miasta.

2)  Mieszkanie lub dom, w którym się zamieszkuje, musi spełniać określone kryteria powierzchniowe – nie może być za duże, w stosunku do liczby zamieszkujących je osób.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza jego „powierzchni normatywnej” o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Maksymalna „powierzchnia normatywna” lokalu mieszkalnego, w zależności od liczby zamieszkujących go osób (do której należy doliczyć powyższe procenty), została przy tym ustalona na następującym poziomie:

 • 1 osoba – 35 m2,
 • 2 osoby – 40 m2
 • 3 osoby – 45 m2,
 • 4 osoby – 55 m2,
 • 5 osób – 65 m2,
 •  6 osób – 70 m2,
 • 7 osób i więcej – dla każdej kolejnej osoby, powierzchnię zwiększa się o 5 m2.

Podobnie jak w przypadku progów dochodowych – poszczególne rady gmin, mogą wedle własnego uznania, podwyższać maksymalne „powierzchnie normatywne” oraz maksymalne dopuszczalne stopnie przekroczenia tych powierzchni – informacji na ten temat należy poszukiwać na stronie swojego urzędu gminy albo miasta.

Wysokość wsparcia, jakie można otrzymać, uzależniona jest od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym oraz wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania. Dla przykładu, według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii – w 2019 r., miesięczna dopłata opiewała średnio na kwotę 206,90 zł.

W celu ubiegania się o przyznanie dodatku – należy złożyć stosowny wniosek w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania, załączając do niego wszystkie wymagane dokumenty (w tym m.in. deklarację o dochodach).

rodzina wynajmuje mieszkanie

Program „Mieszkanie na Start”, czyli dofinansowanie najmu

Rodziny, które zdecydują się na wynajem określonego lokalu mieszkalnego tj. lokalu, który:

1)      jest inwestycją mieszkaniową zrealizowaną na podstawie umowy między inwestorem a gminą,

2)      jest wynajmowane w formule „lokal za grunt” (są to lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne jednorodzinne przekazane gminie na własność przez inwestora w ramach rozliczenia „lokal za grunt”) albo

3)      jest wynajmowany przez społeczną agencję najmu „SAN”,

i ponadto – osiągają względnie niskie dochody, na poziomie utrudniającym im samodzielny najem lub zakup mieszkania na lokalnym rynku, tj.:

–        w przypadku gospodarstw jednoosobowych – nieprzekraczające 100% przeciętnego wynagrodzenia (które aktualnie wynosi 6.346,15 zł),

–        a w przypadku pozostałych gospodarstw – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,

mogą ubiegać się o wsparcie w postaci dopłat pokrywających część czynszu za najem mieszkania.

Informacje o wysokości dopłat przyznawanych w ramach powyższego programu w II i III kwartale br. oraz o pozostałych szczegółowych warunkach uzyskania pomocy, dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/mieszkanie-na-start.

Dodatkowe wsparcie dla rodzin, które wzięły udział w programie „Mieszkanie dla Młodych”

Chociaż do programu „Mieszkanie dla Młodych” nie mogą już przystępować nowi beneficjenci, rodziny, które skorzystały z dofinansowania wkładu własnego z MdM i zaciągnęły – w ramach programu – kredyt na zakup mieszkania, mogą obecnie liczyć na dodatkowe dofinansowanie w formie spłaty części kredytu, jeśli w okresie 5 lat od dnia nabycia mieszkania, urodzi im się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.

Spłata części kredytu, przysługuje w wysokości 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami, które  obowiązywały dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego.

Wniosek o spłatę części kredytu, należy złożyć do BGK, za pośrednictwem banku, w którym posiada się kredyt, w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka.

Warto również mieć świadomość, że z tytułu skorzystania ze wsparcia i wynikającej z tego wcześniejszej spłaty części kredytu – bank nie ma prawa naliczyć żadnych dodatkowych opłat.


wektorowa grafika mała różowa pozioma fala
Rekomendowane produkty z ektoiną
Reklama


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1.10.2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 859)

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1335)

Ustawa z dnia 20.07.2018 r.  o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1351)

Ustawa z dnia 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2628)