krem do rąk z ektoiną
KREM DO RĄK Z EKTOINĄ
idealny sposób na rodzinną pielęgnację dłoni
receptura kremu została wzbogacona o ektoinę, naturalną cząsteczkę o właściwościach ochronnych
natychmiastowo i długotrwale nawilża skórę rąk
chroni ją przed czynnikami zewnętrznymi
Kosmetyk
reklama

Jaki dokument tożsamości można wyrobić dziecku?

Dokumentami, które potwierdzają tożsamość dziecka są wyłącznie dowód osobistypaszport. Oba, poza potwierdzeniem tożsamości ich posiadacza, poświadczają również polskie obywatelstwo.

Czy istnieje coś takiego jak tymczasowy dowód osobisty i tymczasowy paszport?

„Tymczasowym” dowodem osobistym, potocznie nazywamy dowód osobisty wydany dziecku do 12. roku życia, który pozostaje ważny przez okres 5 lat od jego wydania, a nie przez okres 10 lat, jak ma to miejsce w przypadku dowodów wydawanych osobom dorosłym oraz dzieciom pomiędzy 12. a 18. rokiem życia.Tymczasowego dowodu osobistego nie można zatem uzyskać w jakiejś uproszczonej lub przyspieszonej procedurze. 

Paszport tymczasowy to natomiast dokument wydawany tylko w szczególnych przypadkach, tj.:

 • osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na odbiór paszportu,
 • osobom przebywającym za granicą, w celu umożliwienia im powrotu do kraju, np. w przypadku zagubienia paszportu,
 • w nagłych przypadkach związanych z chorobą (np. w przypadku konieczności poddania się operacji w zagranicznym szpitalu),
 • w przypadku nagłej konieczności przekroczenia granicy ze względu na chorobę lub pogrzeb członka rodziny,
 • w przypadku nagłej konieczności przekroczenia granicy w związku z prowadzoną działalnością zawodową,
 • w przypadku nagłej konieczności przekroczenia granicy przez osobę niepełnoletnią w związku z realizacją przez nią obowiązku nauki,
 • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Na wydanie paszportu tymczasowego nie mają zatem co liczyć zapominalscy rodzice, którzy nie zdążą już wyrobić dziecku paszportu przed zbliżającym się wyjazdem zagranicznym.

W zakresie potwierdzania tożsamości dziecka, na nic nie zdadzą się również legitymacje szkolne ani karty rowerowe. Nie są one bowiem dokumentami tożsamości, chociaż zawierają dane dotyczące tożsamości ich posiadacza. Ich funkcją w obrocie prawnym jest wyłącznie wykazanie określonych uprawnień ich posiadacza (np. do korzystania z określonych ulg czy jazdy na rowerze).

Kiedy trzeba wyrobić dziecku dokumentu tożsamości?

mama i dziecko na lotnisku

Zgodnie z prawem – nie ma obowiązku wyrabiania dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 18. roku życia. Niezależnie od wieku – nikt nie ma również obowiązku wyrabiania paszportu.

Istnieją jednak okoliczności, w których dziecko będzie potrzebować dokumentu tożsamości. Najogólniej rzecz ujmując, nie obejdziemy się bez dowodu osobistego lub paszportu dziecka, jeżeli mamy zamiar przekroczyć z nim granicę Polski.

W celu przekroczenia granicy naszego kraju (lub jakiegokolwiek innego państwa) – każde dziecko, bez względu na wiek (nawet niemowlę) – musi posiadać własny dokument, który je do tego uprawnia. Dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy – w zależności od kierunku podróży – jest dowód osobisty lub paszport.1

Dowód osobisty dla dziecka

Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
 • innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu.

Czy do danego kraju, można wjechać na podstawie dowodu osobistego – można sprawdzić na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

Należy pamiętać, że podróżowanie po krajach strefy Schengen, czyli przy braku kontroli na granicy – nie zwalnia z obowiązku posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (również dziecka!), który umożliwi udokumentowanie, że korzysta się z prawa do swobodnego podróżowania.1

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9.03.2010 r. (sygn. akt V KK 265/09) oraz z 21.04.2016 r. (sygn. akt V KK 100/16), zajął co prawda stanowisko, że przekroczenie granicy wewnętrznej strefy Schengen bez posiadania jakiegokolwiek dokumentu, nie stanowi wykroczenia. Nie oznacza to jednak, że w czasie podróży do innego państwa strefy Schengen (np. do sąsiadujących Niemiec), z całą pewnością nie będą miały miejsca sytuacje, w których trzeba będzie potwierdzić tożsamość dziecka (np. podczas kontroli policyjnej, wizyty u lekarza, pobytu w szpitalu, nieplanowanego przelotu samolotem), poprzez okazanie jego dowodu osobistego lub paszportu. Dlatego, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i problemów podczas pobytu za granicą, (w najgorszym wypadku – zatrzymania dziecka przez policję, celem potwierdzenia jego tożsamości) – zawsze powinno się posiadać któryś z powyższych dokumentów!

Paszport dla dziecka

W przeciwieństwie do dowodu osobistego – na podstawie paszportu, dzieci mogą podróżować po całym świecie. Jeżeli zatem dziecko posiada już paszport, nie ma potrzeby wyrabiania dla niego dowodu osobistego wyłącznie na potrzeby podróżowania po krajach Unii Europejskiej.  

Przed podróżą do krajów nienależących do Unii Europejskiej, powinniśmy natomiast sprawdzić, czy ponadto nie wymagają one od Polaków posiadania wizy i w razie potrzeby – jaka jest procedura jej uzyskania.

Jak wyrobić dziecku dowód osobisty?

W przypadku dowodu osobistego dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia – wniosek o wydanie dokumentu rodzic (lub opiekun prawny) dziecka może złożyć przez internet, za pośrednictwem serwisu ePUAP (https://serwis.epuap.gov.pl/), z wykorzystaniem:

 • profilu zaufanego, 
 • kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego
 • albo certyfikatu podpisu elektronicznego (który posiadają w e-dowodzie osoby, które o to zawnioskowały). 

Do wniosku należy załączyć: aktualnezdjęcie dziecka (wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) – kolorowe, w formie elektronicznej, o rozdzielczości minimalnej 492×633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość). Sama fotografia również musi spełniać określone ustawowowymogi, w tym m.in. musi przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost, o naturalnym wyrazie twarzy, z zamkniętymi ustami, twarzą nie zasłoniętą włosami, widocznymi brwiami, oczami i źrenicami. Wymogów tych nie musi jednak spełniać fotografia dziecka do 5. roku życia.

W przypadku dowodu osobistego dla dziecka, które ukończyło 12. rok życia – wniosku o wydanie dokumentu nie można złożyć przez internet. Konieczna będzie osobista wizyta z dzieckiem w dowolnym urzędzie gminy, w którym pobrane zostaną odciski palców dziecka i wymagane będzie złożenie przez dziecko własnoręcznego podpisu, który zostanie następnie umieszczony na dowodzie. Do wniosku (którego formularz dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty-dla-dziecka-lub-podopiecznego), należy załączyć:

 • aktualnezdjęcie dziecka – kolorowe, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 35×45 mm (szerokość x wysokość), spełniające wymagania analogiczne jak w przypadku dowodu dla dziecka w wieku poniżej 12. roku życia.

Do wydania dowodu osobistego dla dziecka wystarczy wniosekjednego zrodziców (lub opiekunów). Nie jest do tego wymagana zgoda drugiego rodzica.

Jak wyrobić dziecku paszport?

W przypadku paszportu dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia – wniosek o wydanie dokumentu można złożyć przez internet, za pośrednictwem serwisu ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu elektronicznego (który posiadają w e-dowodzie osoby, które o to zawnioskowały). Do wniosku należy załączyć:

 • aktualne zdjęcie dziecka – wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, spełniające wymagania analogiczne do zdjęcia składanego wraz z wnioskiem o wydanie dla dziecka dowodu osobistego,
 • dowód uiszczenia opłaty za paszport.

Jeśli dziecko ukończyło 12 lat, wniosku o paszport nie można złożyć przez internet. Konieczna będzie osobista wizyta z dzieckiem w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce (lista publikowana jest na stronach internetowych urzędów wojewódzkich), podczas której pobrane zostaną odciski palców dziecka. Do wniosku należy załączyć:

 • aktualnezdjęcie dziecka – spełniające wymagania analogiczne do zdjęcia składanego wraz z wnioskiem o wydanie dla dziecka dowodu osobistego,
 • dowód uiszczenia opłaty za paszport.

Uwolnij się od uciążliwych objawów alergii
Reklama

Aby uzyskać paszport dla dziecka (niezależnie od jego wieku!) – w przeciwieństwie do dowodu osobistego – wymagana jest zgoda obojga rodziców (lub opiekunów prawnych) dziecka. Drugi rodzic (lub opiekun prawny) dziecka (który nie składa wniosku o paszport), może ją wyrazić:

 • przez internet, korzystając z usługi „Wyraź zgodę na paszport”, za pośrednictwem serwisu ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu elektronicznego,
 • w urzędzie, poprzez złożenie podpisu, którego własnoręczność poświadczy organ paszportowy,
 • na piśmie, poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/wyraz-zgode-na-wydanie-paszportu i złożenie pod nim podpisu, którego własnoręczność poświadczy notariusz.

Zgoda drugiego rodzica (lub opiekuna prawnego) dziecka nie jest wymagana, jeśli:

 • jest pozbawiony władzy rodzicielskiej,
 • jego władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie paszportu.

Wówczas, do wniosku o wydanie paszportu, należy dołączyć dokument określający zakres władzy rodzicielskiej (tj. orzeczenie sądu o pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej).

W przypadku braku zgodności stanowisk matki i ojca lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich – zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego, które również przedkłada się do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

Gotowy paszport rodzic (lub opiekun) dziecka będzie mógł odebrać we wskazanym we wniosku punkcie paszportowym. 

 • Dzieci od 5. do 12. roku życia muszą być obecne w urzędzie przy odbiorze paszportu, jeżeli wniosek o jego wydanie składany był przez internet. 
 • Dzieci powyżej 12. roku życia natomiast – nie muszą być obecne przy odbiorze dokumentu, a wyłącznie przy składaniu wniosku o jego wydanie.

Ile kosztuje wyrobienie dziecku dokumentu tożsamości?

Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Wysokość opłaty za paszport uzależniona jest od wieku dziecka, dla którego jest wyrabiany dokument i opiewa na kwoty:

 • 30 zł – w przypadku dzieci do 12. roku życia,
 • 70 zł – w przypadku dzieci między 12.-18. rokiem życia.

Rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny, mogą liczyć na zniżkę 50% od powyższych opłat. Wcale nie zapłaci się natomiast za wydanie paszportu dla dziecka przebywającego w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, którego wyjazd za granicę związany jest z długotrwałym leczeniem lub operacją.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie dowodu lub paszportu dziecka?

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony, o czym urzędnik ma obowiązek zawiadomić wnioskodawcę.

Na wydanie paszportu również trzeba będzie poczekać około miesiąca od złożenia wniosku, a w szczególnych sytuacjach termin ten może nawet ulec wydłużeniu.  

Warto wziąć sobie „do serca” te terminy, ponieważ nie ma możliwości skrócenia czasu oczekiwania na wydanie dowodu osobistego ani paszportu, powołując się na nieubłaganie zbliżający się termin wyjazdu. Nie pomoże tu również procedura przewidziana dla wydawania paszportu tymczasowego, ponieważ dokument taki można uzyskać tylko w szczególnych, ściśle określonych w ustawie przypadkach i – z całą pewnością – nie należy do nich zapominalstwo.

Jak długo ważny jest dowód osobisty dziecka?

 • Dowód osobisty dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat, pozostaje ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania – potocznie jest on zwany dowodem „tymczasowym”.
 • Dowód osobisty dla dziecka, które ukończyło 12 lat, pozostaje natomiast ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania (analogicznie do okresu ważności dowodów wydawanych osobom pełnoletnim).

Jak długo ważny jest paszport dziecka?

 • Paszport dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat, pozostaje ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.
 • Paszport dla dziecka, które ukończyło 12 lat, pozostaje natomiast ważny przez 10 lat od daty jego wydania.

Przed planowanym urlopem, warto zatem sprawdzić nie tylko czy dziecko posiada wymagany dokument tożsamości, ale również czy jest on nadal ważny.

Pozostałe informacje praktyczne

Nie wszystkie podróże dziecka zawsze odbywają się z rodzicami. Jeżeli osoba małoletnia wybiera się za granicę sama lub z osobami dorosłymi, którzy nie są jej opiekunami prawnymi (np. z dziadkami) – warto również zadbać o to, aby poza ważnym dokumentem tożsamości, miała ona przy sobie dodatkowy (oficjalny) dokument, podpisany przez obojga rodziców (lub opiekunów prawnych), w którym wyrażają oni zgodę na jej podróż. Dokument ten, powinien również zostać przetłumaczony na język kraju, będącego celem podróży dziecka.

Nasze przepisy krajowe, nie wymagają, co prawda, posiadania przez dziecko takiego upoważnienia, jednak zasady obowiązujące w kraju, do którego planuje się podróż – mogą być w tym zakresie zgoła odmienne. Dlatego – jeżeli nie chcemy wystawiać takiego upoważnienie „na wszelki wypadek” – zasięgnijmy informacji o procedurach w zakresie podróży nieletnich w przedstawicielstwach dyplomatycznych kraju, do którego udaje się dziecko (tj. w ambasadzie lub urzędzie konsularnym).

Dowiedz się więcej: Wakacje dziecka z dziadkami – o co musisz zadbać, gdy babcia i dziadek zabierają twojego maluszka w daleką podróż?


Rekomendowane produkty, tak na wszelki wypadek
Reklama


1 zob. Komenda Główna Straży Granicznej, Dziecko w podróży, 01.2023 (https://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/dziecko-w-podrozy/1302,Dziecko-w-podrozy-poradnik.html)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6.08.2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 671)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.10.2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1865)

Ustawa z dnia 27.01.2022 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 410)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1499)