wspiera pamięć i koncentrację u dzieci, usprawnia procesy uczenia się
unikalne proporcje kwasów tłuszczowych omega-3
nie zawiera cukru, barwników ani sztucznych aromatów
bogaty w kwasy tłuszczowe EPA, DHA i GLA, które mają kluczowe znaczenie dla mózgu, pamięci i koncentracji
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Obowiązek szkolny i dwie alternatywne drogi edukacji dla uczniów z Ukrainy

Zgodnie z polskim prawem – każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat, musi się uczyć. Dziecko sześcioletnie musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w:

  • przedszkolu, 
  • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
  • w innej formie wychowania przedszkolnego. 

Obowiązek szkolny rozpoczyna się natomiast w roku, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia przez nie szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Co do zasady, powyższe obowiązki wypełniane są przez polskie dzieci, kolejno w – przedszkolu, szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej.

Uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski w następstwie inwazji sił rosyjskich na terytorium Ukrainy, mają prawo do rozpoczęcia lub kontynuowania edukacji:

1)  w polskich szkołach publicznych, w których nauka jest bezpłatna na takich samych warunkach, jak uczniowie będący obywatelami polskimi, z zastrzeżeniem dodatkowych, przysługujących im uprawnień (jak choćby prawa do dodatkowych lekcji języka polskiego) oraz

2)  w ukraińskim systemie oświaty, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przeczytaj także: Pomoc obywatelom Ukrainy: o prawie do opieki medycznej

Edukacja dzieci z Ukrainy w Polsce

Edukacja w ukraińskim systemie oświaty

Wybór drugiej ze ścieżek edukacji (tj. kształcenia w ukraińskim systemie oświaty), zwalnia uczniów, będących obywatelami Ukrainy, z obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i  obowiązku szkolnego, w rozumieniu polskiego prawa. Wystarczy, że rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, złoży do gminy, właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka, oświadczenie o kontynuacji przez dziecko kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

W przypadku trudności rodziny, z dostępem do sprzętu umożliwiającego dziecku korzystanie z kształcenia na odległość, warto:

  • zorientować się, czy nie jest obecnie prowadzona akcja, w ramach której uczniom, będącym obywatelami Ukrainy, przekazywane są laptopy umożliwiające naukę zdalną – w Polsce prowadzonych jest wiele takich przedsięwzięć, m.in. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub przez grupy wolontariuszy (bieżących informacji można szukać np. pod adresem:https://laptopydlaukrainy.pl),
  • poszukać organizowanych przez poszczególne miasta, specjalnych punktów do nauki zdalnej, wyposażonych w komputery, drukarki i inny niezbędny sprzęt. Lista takich punktów, w samej Warszawie, dostępna jest pod adresem: https://edukacja.um.warszawa.pl/punkty-nauki-zdalnej.

Dla dzieci, które wybrały edukację w ukraińskim systemie oświaty, Ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z Google, utworzyło ponadto specjalną platformę do nauki w formie zdalnej.

Jest ona dostępna pod adresem: https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad?fbclid=IwAR3mpvKzJKFHzZdM4im-4qtxMKCOEwIMAw6sIKgI1ez6q-UoNEmHXn5bCNw

Znajduje się na niej plan lekcji dla poszczególnych w języku ukraińskim oraz linki do lekcji. Nie ma konieczności logowania się ani rejestrowania, aby wziąć udział w lekcji.


wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego u dzieci
niweluje niedobór witaminy D i wzmacnia odporność
bezpieczny dla zębów, zawiera ksylitol
podwójne działanie immunostymulujące
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Edukacja w polskich szkołach publicznych

W przypadku decyzji o posłaniu dziecka do polskiej szkoły publicznej – trzeba skontaktować się z wybraną polską szkołą i złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły.

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły, podejmuje dyrektor placówki, z zastrzeżeniem, że szkoła podstawowa położona najbliżej miejsca zamieszkania, ma obowiązek przyjąć dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.

Posłanie dziecka do polskiej szkoły publicznej, nie wyklucza jego uczestnictwa również w lekcjach zdalnych prowadzonych przez szkołę ukraińską. Wielu ukraińskich uczniów uczęszcza jednocześnie do polskiej szkoły, aby pozostawać w kontakcie z rówieśnikami oraz do ukraińskiej – w celu utrwalania tożsamości narodowej oraz utrzymywania kontaktu z językiem i kulturą ukraińską.

Prawo do nauki języka polskiego

Uczniowie, będący obywatelami Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do nauki w polskiej szkole, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Nauka ta trwa maksymalnie 2 lata i jest organizowana przez szkołę.

W roku szkolnym 2022/2023, dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego, są prowadzone indywidualnie lub w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Nauka w ramach oddziału przygotowawczego

W przypadku uczniów:

  • mających większe trudności z dostosowaniem do polskiego procesu kształcenia (np. w związku z całkowitą nieznajomością języka polskiego) i
  • dla których uczęszczanie na dodatkowe lekcje języka polskiego, jest niewystarczające, aby poradzili sobie z nauką w polskiej klasie,

w pierwszym roku uczęszczania do polskiej szkoły jest możliwość nauki w ramach tzw. oddziału przygotowawczego, gdzie kładzie się duży nacisk na naukę języka polskiego, a kształcenie realizowane zgodnie z ogólną podstawą programową, dostosowane jest pod względem treści nauczania, metod i form, do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Uczeń uczęszczający do oddziału przygotowawczego, nie podlega klasyfikacji śródrocznej ani rocznej, jeżeli rada pedagogiczna szkoły uzna, że ze względu na nieznajomość języka polskiego nie jest w stanie uczyć się w polskiej szkole. 

W razie potrzeby, roczna nauka w ramach oddziału przygotowawczego, może zostać przedłużona o maksymalnie jeden rok szkolny. Jeżeli z kolei przeciwnie – uczeń wykazuje gotowość do uczęszczania na zajęcia lekcyjne w klasie polskiej, przed zakończeniem nauki w oddziale przygotowawczym – okres ten, może również zostać odpowiednio skrócony.

Prawo do pomocy osoby władającej językiem ukraińskim oraz do dodatkowych zajęć wyrównawczych

Pomoc obywatelom Ukrainy: edukacja w Polsce

Uczniom nieznającym języka polskiego albo znającym go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki w polskiej klasie, przysługuje ponadto:

  • prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem ukraińskim, zatrudnionej przez szkołę w charakterze pomocy nauczyciela,
  • prawo do korzystania z organizowanych przez szkołę, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.

Pomoc ta, udzielana jest uczniom maksymalnie przez okres roku.

Bezpłatny transport do szkół

Urzędy poszczególnych miast i gmin, mają prawo do zorganizowania dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom – ze środków pochodzących z budżetu państwa – bezpłatnego transportu do szkół i przedszkoli. Warto sprawdzić, czy udogodnienie takie funkcjonuje w miejscowości zamieszkania.

Prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Uczniowie oraz ich rodzice mogą również liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z trudnymi doświadczeniami spowodowanymi koniecznością opuszczenia kraju z powodu inwazji rosyjskiej na terytorium Ukrainy, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych. Pomoc taką organizują w szkole dyrektorzy placówek.

Kształcenie specjalne dla dzieci z niepełnosprawnościami

Dzieciom z niepełnosprawnościami, przysługuje w Polsce prawo do kształcenia specjalnego, dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka. Dla zorganizowania dziecku takiego kształcenia, konieczne jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydawane jest – na wniosek rodziców – przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. O pomoc w przygotowaniu takiego wniosku, można zwrócić się do dyrektora szkoły, do której planuje się posłać dziecko.

Dziecko z niepełnosprawnością może uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej – o wyborze placówki decydują wyłącznie rodzice.

Pomoc materialna dla uczniów

Uczniom, będącym obywatelami Ukrainy oraz ich rodzicom lub opiekunom, przysługują w Polsce następujące świadczenia pieniężne, związane z edukacją:

Zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Rodzicom, pobierającym zasiłek rodzinny, który przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 674,00 zł (a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności – 764 zł) – przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Dodatek ten przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100 zł na każde dziecko.

Wniosek o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, którego wzór można pobrać na portalu informacyjnym Emp@tia (dostępnym pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/-/dodatek-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolne-1), należy złożyć w terminie do 31 października br. urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Świadczenie w ramach programu „Dobry start”

Wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny, przysługuje ponadto coroczne, niezależne od dochodu rodziny, świadczenie w wysokości 300 zł.

Z wnioskiem o przyznanie świadczenia, należy wystąpić w terminie do 30 listopada br. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Świadczenia z pomocy społecznej

Uczniom z Ukrainy mogą również zostać przyznawane świadczenia pieniężne z pomocy społecznej – w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji ze względu na trudną sytuację materialną – tj. stypendia lub zasiłki szkolne.

Świadczenia te przyznaje wójt gminy (burmistrz lub prezydent miasta), na terenie której przebywa osoba ubiegająca się o te świadczenia.

Może zainteresować Cię także: Co robić, gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły? Poznaj opinię psychologa


wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego u dzieci
starannie dobrane, naturalne składniki
zawiera certyfikowany MIÓD MANUKA MGO 263+
wyciąg z kwiatostanu lipy, witamina C i cynk uczestniczą w procesach łagodzących błony śluzowe gardła
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21.03.2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r., poz. 645)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082)

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 615)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 r., poz. 1092)