wspiera pamięć i koncentrację u dzieci, usprawnia procesy uczenia się
unikalne proporcje kwasów tłuszczowych omega-3
nie zawiera cukru, barwników ani sztucznych aromatów
bogaty w kwasy tłuszczowe EPA, DHA i GLA, które mają kluczowe znaczenie dla mózgu, pamięci i koncentracji
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych

W roku szkolnym 2022/2023, w szkołach ponadpodstawowych tj. w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia, rozpoczęto nauczanie nowego przedmiotu pn.  historia i teraźniejszość (dalej: HiT), który zastąpił wiedzę o społeczeństwie (dalej: WOS). Nauczanie w ramach nowej podstawy programowej (uwzględniającej nowy przedmiot), od września, rozpoczęły wszystkie klasy pierwsze szkół ponadpodstawowych. Uczniowie klas wyższych natomiast, którzy w latach ubiegłych uczęszczali na lekcje z WOS – nie będą objęci tą zmianą. 

Zgodnie z nową podstawą programową – HiT jest przedmiotem interdyscyplinarnym, łączącym wiedzę o życiu społecznym człowieka i jego głównych instytucjach, z wiedzą o najnowszych dziejach Polski i świata.

Ma umożliwić uczniom poznanie i zrozumienie najnowszych dziejów Polski i świata oraz przygotować ich do świadomego i odpowiedzialnego udziału w życiu publicznym. Licealiści będą m.in. potrafili wyjaśnić na czym polegała wizja budowy „trzeciej niepodległości” przedstawiona w Polsce w 1991 r. przez św. Jana Pawła II, podać przykłady wzrostu agresywnej polityki Rosji od czasu objęcia rządów przez Władimira Putina, a także ocenić znaczenie i skutki katastrofy smoleńskiej dla państwa polskiego. 

Wśród nauczycieli pojawia się wiele sceptycznych głosów co do zasadności wprowadzenia powyższego przedmiotu. Obawiają się m.in. tego, że konsekwencją włączenia HiT do podstawy programowej, będzie osłabienie w polskich szkołach edukacji obywatelskiej, która – według badań dr hab. prof. UMK Violetty Kopińskiej1 – i tak jest już na niskim poziomie. Jak podkreśliła ponadto, w swojej wypowiedzi, nauczycielka historii i WOS, Agnieszka Jankowiak-Maik – kosztem „twardej” historii politycznej, zniknie część zagadnień z podstawy programowej WOS, dotyczących m.in. tego jak realnie kształtować postawy proobywatelskie. Polskie Towarzystwo Historyczne zwraca z kolei uwagę, że HiT jest kolejnym przedmiotem, którego podstawa programowa jest wyraźnie przeładowana (przeładowanie jest natomiast wielką bolączką polskiej szkoły począwszy od 1989 r.), a zatem – może nie starczyć godzin lekcyjnych na rzetelne omówienie każdego z tematów.2

uczeń w roku szkolnym 2022/2023

Zwiększenie dostępności nauczycieli dla uczniów i ich rodziców

Od września bieżącego roku szkolnego, zwiększyła się również dostępność nauczycieli dla uczniów i ich rodziców. Zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela – każdy z nauczycieli, obowiązany jest do dostępności w szkole, w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny, w ciągu 2 tygodni. W czasie tym, nauczyciel – odpowiednio do bieżących potrzeb – prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków i ich rodziców

Wprowadzenie tzw. godzin karcianych, najbardziej chwalą sobie rodzice, a nieco mniej przeciążeni pracą nauczyciele, dla których jest to zwiększenie zakresu obowiązków, w niezmienionym czasie pracy. Rodzicom, zmiana ta, zapewnia jednak możliwość dostępu do nauczyciela niejako „na bieżąco”, a nie tylko podczas tzw. dni otwartych, które odbywają się kilka razy w roku, dlatego, w większości przypadków – oceniają ją oni pozytywnie.

Obowiązkowe stołówki i jeden ciepły posiłek w ciągu dnia, w szkołach podstawowych

Szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, począwszy od bieżącego roku szkolnego – mają obowiązek zapewnienia uczniomjednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole (a zatem – posiadania stołówki). Ustawodawca nie nałożył na szkoły obowiązku posiadania własnej kuchni, mogą bowiem również korzystać np. z usług firmy cateringowej.

Dotychczas, ciepłe posiłki dla dzieci, musiały zapewniać wyłącznie przedszkola. Zgodnie z powyższym –  obowiązek ten został obecnie rozszerzony również na szkoły podstawowe.

Warto jednak podkreślić, że korzystanie przez ucznia z posiłku, jest odpłatne. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, przy czym – do opłat tych nie wlicza się wynagrodzeń pracowników stołówki i kuchni oraz kosztów utrzymania stołówki. Rodzica obciąża zatem wyłącznie „czysty” koszt przygotowania posiłku. 

zupa pomidorowa, czyli jeden ciepły posiłek w szkole

Uboższe rodziny, które nie są w stanie pokryć kosztów posiłków dla dzieci – mogą uzyskać dofinansowanie do obiadów w przedszkolu lub szkole, w ramach rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zgodnie z założeniami programu darmowy posiłek mogą mieć zapewniony:

 • dzieci (do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej) i
 • uczniowie (do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej),

z rodzin, których dochód na osobę nie przekracza 900 zł, czyli 150% kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kryterium dochodowe, kwalifikujące do skorzystania z pomocy w ramach programu i tak też czyni wiele gmin – np. w Poznaniu kryterium to zostało podwyższone do 200%, co oznacza, że na pomoc, mogą liczyć dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 1.200 zł. 

Szczegółowych informacji na temat aktualnych kryteriów dochodowych kwalifikujących do skorzystania z dofinansowania oraz zasad składania wniosku o jego udzielenie, należy szukać na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Przyznanie pomocy, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej ani ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego – jest to zatem procedura mocno przyspieszona, w ramach której wniosek powinien zostać szybko rozpatrzony.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko nie ma zapewnionych w szkole bezpłatnych obiadów, w ramach powyższego programu, a wyraża chęć zjedzenia posiłku – dyrektor szkoły lub odpowiednio przedszkola, ma obowiązek poinformowania ośrodka pomocy społecznej o potrzebie udzielenia dziecku pomocy w formie posiłku.

W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, jak również w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych – organ prowadzący szkołę lub jej dyrektor, może również samodzielnie (bez udziału pomocy społecznej), zwolnić rodziców z całości albo części opłat za posiłek. 

Przeczytaj także: 6 pytań do dietetyka – zdrowe lunchboxy do szkoły


naturalne składniki wspomagające pracę układu odpornościowego
działanie antybakteryjnie, antywirusowe i antyoksydacyjne
siła 3 naturalnych ekstraktów roślinnych – z czarnego bzu, traganka i aronii – oraz witaminy C
składniki odpowiednio dobrane do wieku
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Utworzenie w przedszkolach i szkołach nowego stanowiska – pedagoga specjalnego oraz zwiększenie liczby nauczycieli specjalistów odpowiedzialnych za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Celem zwiększenia dostępności oraz podniesienia jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia, wychowania i opieki – ustawodawca podjął decyzję o:

 • utworzeniu w przedszkolach i szkołach nowego stanowiska – pedagoga specjalnego,
 • zwiększeniu liczby zatrudnionych w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów udzielających dzieciom i uczniom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Pedagog specjalny

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych stanowisko pedagoga specjalnego – ma on stanowić wsparcie dla pozostałych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i uczniami w sposób uwzględniający zróżnicowanie ich potrzeb, a także realizować specjalistyczne zajęcia bezpośrednio z uczniami i udzielać porad i konsultacji rodzicom uczniów

O ile bowiem w przedszkolach i szkołach specjalnych – wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, to w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych – przygotowanie w tym zakresie, wymagane było dotychczas wyłącznie od dodatkowo zatrudnionych nauczycieli współorganizujących kształcenie w klasach, do których uczęszczali uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu i szkole, należy w szczególności:

 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami m.in. w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 • współudział w opracowaniu i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnianie mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów m.in. w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dostosowywaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.

Zwiększenie liczby nauczycieli specjalistów udzielających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Celem poprawy dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów –  ustawodawca zdecydował o zwiększeniu liczby zatrudnianych w przedszkolach i szkołach pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, określając minimalną, łączną liczbę etatów powyższych nauczycieli-specjalistów, która została uzależniona od liczby uczęszczających do przedszkola lub odpowiednio – szkoły, dzieci. Im większa jest liczebność przedszkola lub szkoły, tym większa jest łączna liczba etatów.

Jeżeli np. łączna liczba dzieci lub uczniów w danej placówce przekracza 100 – powinni być w niej zatrudnieni specjaliści w łącznej liczbie min. 2 etatów, przy czym na każde kolejne 100 dzieci – liczbę etatów powiększa się o 0,2.

Uzupełnianie etatów nauczycieli-specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, będzie prowadzone w przedszkolach i szkołach stopniowo, dlatego na bieżący (jak i przyszły) rok szkolny, zastrzeżono nieco niższe wymagania.

Zajęcia ze strzelectwa, survivalu i cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym

Od września bieżącego roku szkolnego, uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, w ramach przedmiotu pn. edukacja dla bezpieczeństwa, który obejmuje treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, organizacji działań ratowniczych i pierwszej pomocy, będą ponadto:

 • przechodzić szkolenie strzeleckie,
 • uczyć się reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi,
 • zgłębiać tajniki cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym.

Uzupełnienie celów i treści nauczania w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa – jak wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia wprowadzającego powyższe zmiany – uzasadnione jest wzrastającym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, które wymaga nabywania przez uczniów umiejętności strzeleckich oraz przygotowania do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi.

Nowe elementy podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa, zostały wprowadzone kosztem zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej, dotyczących m.in. chorób cywilizacyjnych, zdrowia psychicznego i uzależnienień, które zostały z niej wycofane. W opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki – nie będzie to jednak miało negatywnego wpływu na ten obszar kształcenia, ponieważ treści z tego zakresu, są również szeroko uwzględnione w podstawach programowych innych przedmiotów.

Zmiany w zakresie podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa, obowiązują już w bieżącym roku szkolnym, z zastrzeżeniem, że strzelectwa – w tym roku –  będą uczyć się uczniowie tylko tych szkół, które na terenie danego powiatu, posiadają dostęp do wymaganych rodzajów broni (kulowej, pneumatycznej lub replik broni strzeleckiej (ASG)) albo strzelnic (wirtualnych lub laserowych). Jeżeli szkoły nie mają do nich dostępu – wymóg kształcenia w zakresie strzelectwa, realizować będą w bieżącym roku szkolnym, jedynie w miarę istniejących możliwości. Mogą liczyć na wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej, które tworzy nowe strzelnice na terenie poszczególnych powiatów. Począwszy od roku szkolnego 2024/2025 – wszystkie szkoły będą musiały być już w 100% przygotowane do prowadzenia obowiązkowych szkoleń strzeleckich.

Może zainteresować Cię również: Co robić, gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły? Poznaj opinię psychologa


łagodzi stany zapalne podrażnionej śluzówki nosa i zatok
zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa, przez co w naturalny sposób udrażnia nos i zatoki
łagodzi podrażnienie śluzówki nosa, kichanie, uczucie świądu oraz ogranicza tworzenie się strupów
bezpieczny dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Ectorhin. ZASTOSOWANIE: Profilaktyka i wspomaganie leczenia objawów nieżytu nosa i zapalenia zatok. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: bitop AG
reklama

1 zob. Violetta Kopińska, Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych, styczeń 2017

2 Beata Igielska, Nauczycielka: Zamiast porządnie zająć się maturą, dokładamy uczniom nowe przedmioty, styczeń 2022 (https://www.prawo.pl/oswiata/historia-i-terazniejszosc-a-historia-agnieszka-jankowiak-maik,513129.html)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8.03.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2022, poz. 622)

Ustawa z dnia 5.08.2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730)

Ustawa z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245)

Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268)

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. 2018, poz. 1007)

Ustawa z dnia 12.05.2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 1116)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1280)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1.08.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (…) (Dz.U. 2022, poz. 1717)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1.08.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2022, poz. 1705)