balsam z ektoiną do stosowania już od 1. dnia życia, dla skóry wrażliwej, suchej i atopowej.
bezpieczna formuła balsamu, potwierdzona na podstawie opinii toksykologicznej
łagodzi podrażnienia i wycisza zaczerwienienia skórne, koi i nawilża nawet bardzo suchą i wrażliwą skórę
testowany dermatologicznie
Kosmetyk. PREBIOTYCZNY EMOLIENT PLUS. Jedyny preparat o takim składzie - ektoina, prebiotyki, emolienty, witaminy.
reklama

Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7.07.2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadziła istotne zmiany w zakresie zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom dzieci z niepełnosprawnością.

Nadrzędnym celem ww. ustawy jest umożliwienie podejmowania aktywności zawodowej osobom uprawnionym do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. W obowiązującym stanie prawnym bowiem – podjęcie przez opiekuna niepełnosprawnego dziecka pracy, wykluczało możliwość jego pobierania. 

Zniesienie zakazu pracy, jako jednego z warunków pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, od lat było uzasadnionym postulatem rodzin dzieci z niepełnosprawnościami. W praktyce zakaz ten oznaczał utratę prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla każdego opiekuna niepełnosprawnego dziecka, który  podjąłby się jakiegokolwiek „dorywczego” zajęcia, celem podreperowania domowego budżetu, nierzadko obciążonego wysokimi kosztami leczenia, rehabilitacji i niezbędnego dla dziecka sprzętu medycznego. Był więc dla rodzin niepełnosprawnych dzieci wysoce niesprawiedliwy i krzywdzący.

Od 1 stycznia 2024 r. osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej (zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, niezależnie od osiąganych dochodów), aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. 

Świadczenie przysługiwać będzie bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej podejmowanej przez rodzica lub opiekuna dziecka, również w zakresie osiąganych przez niego dochodów. Od Nowego Roku będzie więcej zmian dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego. 

  • Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie już nie tylko matce, ojcu, innemu opiekunowi faktycznemu dziecka lub spokrewnionej z nim rodzinie zastępczej, ale – każdej rodzinie zastępczej (niezależnie od pokrewieństwa z dzieckiem), osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz dyrektorom placówek pieczy zastępczej.
  • Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie wyłącznie do ukończenia 18. roku życia przez osobę legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotychczas przysługiwało ono również osobom dorosłym). Rodzice lub opiekunowie pobierający świadczenia pielęgnacyjne w celu sprawowania opieki nad osobami, które ukończyły 18. rok życia zachowają prawo do ich dalszego pobierania na podstawie dotychczasowych przepisów, na zasadzie zachowania tzw. praw nabytych – o ile prawo do świadczenia zostało im przyznane do 31 grudnia 2023 r., jednak przez okres nie dłuższy niż do końca okresu, na który zostało im przyznane prawo do świadczenia. 
  • Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie będzie uzależnione od daty powstania niepełnosprawności.
  • Na każde uprawnione dziecko w rodzinie/będące pod opieką jednego opiekuna, przysługiwać będzie odrębne świadczenie pielęgnacyjne: tzn. jeżeli osoby uprawnione do pobierania świadczenia sprawują opiekę nad więcej niż jednym niepełnosprawnym dzieckiem – otrzymają to świadczenie w 100% kwocie na każde dziecko z niepełnosprawnością, którym się opiekują. 
  • Pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie pozbawiało go prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

2023 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 2.458 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2024 r. natomiast – kwota świadczenia wzrośnie do 2.988 zł miesięcznie1.

W celu ubiegania się o przyznanie świadczenia należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, której została przekazana realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Co istotne – osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne zostało przyznane do dnia 31 grudnia br. – według ich wyboru – będą mogły mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy dotyczące zasad jego pobierania, nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który zostało im przyznane prawo do świadczenia. 


wektorowa grafika mała pozioma fala
Z ektoiną
do pielęgnacji

prosto z natury

Nowe świadczenie – świadczenie wspierające

Niewątpliwie jest to korzystne rozwiązanie dla rodziców i opiekunów, pobierających świadczenie pielęgnacyjne w celu sprawowania opieki nad osobami pełnoletnimi. Alternatywnie – mają oni również możliwość skorzystania z zupełnie nowego świadczenia – tzw. świadczenia wspierającego, które przysługiwać będzie wyłącznie osobom które ukończyły 18 rok życia i które nie będzie mogło być pobierane jednocześnie ze „starym” świadczeniem pielęgnacyjnym. Będą oni więc musieli sami ocenić, pobieranie którego ze świadczeń, po 1 stycznia 2024 r., będzie dla nich korzystniejsze. 

Niekorzystnym aspektem pobierania świadczenia pielęgnacyjnego „na starych zasadach” będzie natomiast brak możliwości podjęcia zatrudnienia i dorabiania do świadczenia. Opiekunowie, którzy nabędą prawa do świadczenia końca 2023 r. będą zatem mogli wybrać – czy do końca okresu, na jaki świadczenie zostało im przyznane, pozostają przy świadczeniach opiekuńczych według „starych zasad”, czy przechodzą na nowy system.

Po upływie okresu, na jaki świadczenie zostało przyznane osobom, którym ustalono do niego prawo najpóźniej do 31 grudnia 2023 r. i które zdecydowały się na pobieranie świadczenia „na starych zasadach” oraz w odniesieniu do wszystkich osób, które po raz pierwszy zawnioskują o przyznanie świadczenia od dnia 1 stycznia 2024 r. – świadczenie przyznawane będzie już wyłącznie z zastosowaniem nowych zasad, które m.in. i  co najważniejsze – wprowadzają nieograniczoną możliwość wykonywania pracy zarobkowej przez pobierających świadczenie pielęgnacyjne opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Likwidacja specjalnego zasiłku opiekuńczego

Od 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony przepis regulujący zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego, czyli świadczenia w wysokości 620 zł miesięcznie, które przysługiwało rodzicom lub opiekunom prawnym niepełnosprawnego dziecka zamiennie ze świadczeniem pielęgnacyjnym (nie można było jednocześnie pobierać obu tych świadczeń), a jego przyznanie uzależnione było od spełnienia określonego kryterium dochodowego (dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę, nie mógł przekraczać kwoty 764 zł miesięcznie).

Po Nowym Roku żadnej osobie, która po raz pierwszy wnioskowałaby o ustalenie prawa do zasiłku – nie zostanie on już przyznany. Na zasadzie zachowania praw nabytych, w dalszym ciągu, będą go jednak mogły pobieraćosoby, którym zasiłek został przyznany do dnia 31 grudnia br., nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który został im przyznany. Chyba, że wniosek o ustalenie prawa do zasiłku, na kolejny okres zasiłkowy – zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy – wówczas dalej będą mogły kontynuować jego pobieranie.

W dalszym ciągu jednak – świadczenie pielęgnacyjne nie będzie mogło być pobierane jednocześnie ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym. Osoba spełniająca warunki przyznania obu tych świadczeń – będzie zatem musiała zdecydować które z nich jest dla niej korzystniejsze i pobierać tylko jedno z nich.


Na wsparcie dziecięcej odporności
Reklama


1 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13.11.2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 1224)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7.07.2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. , poz. 1429)

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 390)