zdjęcie rodziny w małym zielonym kole
Polecane przez rodziców:
starannie dobrane, naturalne składniki
DHA z ekologicznych alg i witamina D
dla dziecka od pierwszych dni życia
wspiera prawidłowy rozwój kości, mózgu, wzroku i układu odpornościowego
zdjęcie produktu Algabion

Rodzicom i opiekunom prawnym dziecka, przysługują dwa rodzaje zwolnień od pracy, celem sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem:

1)  zwolnienie od pracy na dziecko w wieku do lat 14, w wymiarze 16 godzin albo 2 dni w roku kalendarzowym, za które pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – potocznie zwane „2 dniami opieki na dziecko”,

2)  zwolnienie od pracy celem osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 (a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do lat 18), w wymiarze maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym (a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 8 rok życia – w wymiarze maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym), za które pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy.

2 DNI OPIEKI NAD DZIECKIEM

Komu przysługuje?

zwolnienie mamy na zdrowe dziecko

Pracownikowi, a więc osobie zatrudnionej na podstawie:

 • umowy o pracę (niezależnie od tego czy jest to umowa na okres próbny, czas określony, nieokreślony czy w celu zastępstwa nieobecnego pracownika),
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania
 •  spółdzielczej umowy o pracę,

wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14.

Zwolnienie to przysługuje wszystkim osobom wychowującym dziecko, a więc nie tylko na dzieci własne, ale również na dzieci przysposobione (in. adoptowane), wychowywane w ramach rodziny zastępczej, jak również wychowywane bez więzi formalnej (np. przez ojczyma lub macochę).

W jakim wymiarze?

Zwolnienie to – jak wynika już z tytułu, powyżej – przysługuje w wymiarze 2 dni albo 16 godzinw każdym roku kalendarzowym.

Może zatem zostać wykorzystane w częściach. Możliwość podziału nie tylko na dni, ale również na godziny, umożliwia wykorzystanie go również w takich sytuacjach, kiedy mamy coś do załatwienia (np. musimy udać się z dzieckiem na wizytę lekarską), a nie chcemy wykorzystywać całodziennego zwolnienia od pracy.

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy – w niektórych sytuacjach (np. gdy pracuje po 8 godz., co drugi dzień) – korzystniejsze będzie dla niego skorzystanie ze zwolnienia w wymiarze dziennym (tj. z pełnych 2 dni zwolnienia), bez podziału zwolnienia na godziny. 

W przypadku wykorzystywania zwolnienia w wymiarze godzinowym – wymiar zwolnienia zostanie – dla takiego pracownika – ustalony proporcjonalnie do wymiaru czasu jego pracy, zaokrąglając niepełną godzinę zwolnienia w górę, do pełnej godziny (a więc zostanie on proporcjonalnie zmniejszony). 

Jeżeli jednak pracownik niepełnoetatowy, pracuje np. codziennie po 4 godz. – nie będzie miało dla niego znaczenia, czy skorzysta ze zwolnienia w wymiarze dniowym czy godzinowym, ponieważ bilans uzyskanych godzin wolnych, będzie dla niego – w obu przypadkach – taki sam.

Warto również wspomnieć o dwóch ograniczeniach wymiaru powyższego zwolnienia:

 • przysługuje w wymiarze 2 dni (albo 16 godzin), niezależnie od liczby posiadanych dzieci (czyli na wszystkie posiadane dzieci łącznie),
 • przysługuje w wymiarze 2 dni (albo 16 godzin) obu rodzicom (lub opiekunom) łącznie. Mogą oni podzielić się powyższym wymiarem, jednak łącznie, w danym roku kalendarzowym, nie mogą wykorzystać więcej niż 2 dni (lub odpowiednio – 16 godzin).

Dni (lub godziny) zwolnienia, niewykorzystane w danym roku kalendarzowym – w przeciwieństwie do niewykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego – nie przechodzą na następny rok. Warto więc z uprawnienia tego, rokrocznie, korzystać!

Czy za czas zwolnienia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia lub zasiłku?

Tak. Za czas zwolnienia, pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, które obliczane jest jak wynagrodzenie za czas urlopu.

W jaki sposób skorzystać ze zwolnienia na zdrowe dziecko?

Jednorazowo, po nawiązaniu stosunku pracy, bądź zaraz po urodzeniu się dziecka – każdy pracownik (będący rodzicem lub opiekunem dziecka), zobowiązany jest złożyć pracodawcy oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru skorzystania z uprawnień, związanych z rodzicielstwem (w tym m.in. 2 dni zwolnienia od pracy na opiekę). Oświadczenie tego, nie trzeba co roku powielać i wystarczy, że zostanie złożone u pracodawcy jednorazowo. Jeżeli jednak pracownik, zmieni zdanie co do kwestii doświadczonych we wspomnianym dokumencie – może go oczywiście zaktualizować.

Kolejnym dokumentem, który należy złożyć u pracodawcy, aby skorzystać ze zwolnienia, jest już wniosek o jego udzielenie, w którym należy wskazać w jaki sposób będzie się wykorzystywać zwolnienie w danym roku kalendarzowym (tj. w wymiarze dniowym czy godzinowym).

Wniosek pracownika o udzielenie zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, jest dla pracodawcy wiążący – nie może odmówić pracownikowi jego udzielenia. Pracownik nie musi również takiego wniosku uzasadniać, wskazując w jakim konkretnie celu i z jakiego powodu, zamierza skorzystać ze zwolnienia. Zwolnienie może zostać wykorzystane zarówno na opiekę nad zdrowym, jak i chorym dzieckiem. W drugim przypadku, nie będzie to oczywiście korzystne pod względem bilansu dni wolnych od pracy, ponieważ można – w takiej sytuacji – uzyskać zwolnienie od pracy na podstawie zaświadczenia lekarskiego (jednak jest to pewna opcja, np. na wypadek w braku możliwości odbycia wizyty lekarskiej – co oczywiście nie powinno się przydarzać).

Przepisy nie określają w jakim terminie należy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie zwolnienia. Biorąc pod uwagę interes pracodawcy, należy jednak przyjąć, że pracownik powinien to uczynić z możliwie jak największym wyprzedzeniem.

Przeczytaj także: Prawa dziecka w zakresie POZ – czyli pigułka wiedzy na zbliżający się sezon infekcyjny


zdjęcie rodziny w małym zielonym kole
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego u dzieci:
starannie dobrane, naturalne składniki
zawiera certyfikowany MIÓD MANUKA MGO 263+, wyciąg z kwiatostanu lipy oraz witaminę C i cynk, które uczestniczą w procesach łagodzących błony śluzowe gardła
Mantusil

60 (LUB ODPOWIEDNIO – 30) DNI OPIEKI NAD ZDROWYM DZIECKIEM

Komu przysługuje?

Osobie posiadającej ubezpieczenie chorobowe (z zastrzeżeniem, że w przypadku niektórych z poniższych stosunków, aby korzystać z omawianego uprawnienia – ubezpieczenie chorobowe musimy wykupić dobrowolnie) i będącej:

warunki pracy i zwolnienia na dziecko
 • pracownikiem (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę),
 • zleceniobiorcą (zatrudnionym na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług),
 • osobą współpracującą ze zleceniobiorcą,
 • osobą wykonującą pracę nakładczą na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • osobą prowadzącą działalność pozarolniczą lub osobą współpracującą w ramach takiej działalności,
 • osobą będącą członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobą duchowną,

która musi sprawować osobistą opiekę nad zdrowym dzieckiem, w wieku do ukończenia przez nie 8 lat lub odpowiednio – do ukończenia przez nie 18 lat (w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Zwolnienie to, przysługuje na dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione (in. adoptowane), a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie (w ramach rodziny zastępczej lub bez jakiejkolwiek więzi formalnej).

W jakich okolicznościach przysługują?

Zwolnienie przysługuje w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, w sytuacji:

 • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza (np. z powodu jakiejś awarii),
 • choroby niani, z którą rodzice mają zawartą tzw. umowę uaktywniającą (o opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, a jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do ukończenia przez nie 4 lat) lub dziennego opiekuna dziecka (który jest jedną z instytucjonalnych form opieki nad dziećmi),
 • pobytu w szpitalu lub choroby małżonka lub rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli choroba ta uniemożliwia mu sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez jego matkę lub małżonkę ubezpieczonego taty, stale opiekującą się dzieckiem, z powodu porodu.

W przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do lat 18, zwolnienie przysługuje z kolei w sytuacji:

 • pobytu w szpitalu lub choroby małżonka lub rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli choroba ta uniemożliwia mu sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez jego matkę lub małżonkę ubezpieczonego taty, stale opiekującą się dzieckiem, z powodu porodu.

Dzieckiem niepełnosprawnym jest dziecko legitymujące się:

 • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień, opiekuna dziecka, w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Jest jeden warunek wyłączający możliwość skorzystania ze zwolnienia we wszystkich powyższych okolicznościach: zwolnienie to nie będzie przysługiwać, jeżeli inny członek rodziny, z którymi mieszka rodzic lub opiekun dziecka – może zaopiekować się dzieckiem.

W jakim wymiarze?

Zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem przysługuje w wymiarze:

 • maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym – w przypadku opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8,
 • maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym – w przypadku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do lat 18.

Warto również wspomnieć o trzech ograniczeniach wymiarów powyższego zwolnienia, które przysługuje w określonych powyżej maksymalnych wymiarach:

 • niezależnie od liczby posiadanych dzieci (czyli na wszystkie posiadane dzieci łącznie; in. liczba posiadanych dzieci, nie zwiększa wymiaru zwolnienia),
 • łącznie, w celu sprawowania osobistej opieki zarówno nad zdrowym dzieckiem, jak i w czasie jego choroby (czyli można wykorzystać pełne 60 lub odpowiednio – 30 dni, na opiekę nad zdrowym dzieckiem, ale wówczas nie pozostanie już żadna „pula” dni do wykorzystania, w przypadku choroby dziecka),
 • łącznie, zarówno na dzieci, jak i innych członków rodziny (istnieje bowiem możliwość uzyskania zwolnienia od pracy, również celem sprawowania opieki nad innymi członkami rodziny, w przypadku ich choroby; jak wykorzystamy całą „pulę” dni na dziecko, na innych członków rodziny również już nic nie pozostanie),
 • łącznie obu rodzicom (lub opiekunom). Mogą oni podzielić się powyższymi wymiarami, jednak łącznie, w danym roku kalendarzowym, nie mogą wykorzystać więcej niż 60 (lub odpowiednio – 30) dni zwolnienia.

Ojcu dziecka lub innemu członkowi rodziny, posiadającemu ubezpieczenie chorobowe, niezależnie od zwolnienia w wyżej określonych wymiarach (i od powyższych ograniczeń wymiarów zwolnienia), przysługuje ponadto dodatkowych 8 tygodni zwolnienia od pracy, celem osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem, jeżeli posiadająca ubezpieczenie chorobowe matka dziecka, przed upływem 8 tygodni po porodzie:

 • przebywa w szpitalu,
 • legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub
 • porzuciła dziecko.

Czy za czas zwolnienia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia lub zasiłku?

Tak. Jednak w tym przypadku –  uprawnionemu do zwolnienia, nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, a zasiłek opiekuńczy, w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (lub innych stosunków pracy) – podstawę wymiaru zasiłku, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres ostatnich 12 miesięcy.

W przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami – podstawy wymiaru zasiłku ustalane są w odmienny sposób. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie ZUS, pod adresem: https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/podstawa-wymiaru/dla-ubezpieczonych-niebedacych-pracownikami.

Należy pamiętać, że w czasie korzystania ze zwolnienia nie należy wysyłać służbowych e-maili ani odbierać służbowych telefonów, ponieważ jest to wykonywanie pracy i wykorzystywanie zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. W takiej sytuacji – na wypadek kontroli ZUS – utraci się prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia. Jeżeli zasiłek został już wypłacony – trzeba będzie go zwrócić.

W jaki sposób skorzystać ze zwolnienia i jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać zasiłek?

Celem skorzystania ze zwolnienia, z zachowaniem prawa do zasiłku opiekuńczego – w zależności od okoliczności zwolnienia – poza samym wnioskiem o zasiłek opiekuńczy (złożonym na druku Z-15A), trzeba złożyć u pracodawcy (jeżeli jest on płatnikiem składek do ZUS) lub bezpośrednio w ZUS – szereg dokumentów.

Wszystkie szczegóły, na temat wymaganych – w poszczególnych sytuacjach i okolicznościach –dokumentów, opisane są na stronie internetowej ZUS, pod adresem:https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/niezbedne-dokumenty

Wszystkie wymagane dokumenty, należy niezwłocznie dostarczyć do pracodawcy (lub odpowiednio – do ZUS).

Jeżeli chcielibyśmy uzyskać zasiłek za miniony okres zwolnienia – wymagane dokumenty, należy dostarczyć do pracodawcy (lub odpowiednio – do ZUS), nie później niż w terminie 6 miesięcy od ostatniego dnia, za który przysługiwał zasiłek.

Zasiłek wypłacany jest na wskazane we wniosku rachunek bankowy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Może zainteresować Cię również: 5-dniowy urlop opiekuńczy, 2-dniowy urlop w pilnych sprawach rodzinnych i wiele innych, nowych uprawnień dla pracujących rodziców – czyli co nieco o projekcie ustawy nowelizującej kodeks pracy


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2369)

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1732)