upłynnia gęstą i zalegającą wydzielinę, udrożnia nos i zatoki
dla dzieci powyżej 2 roku życia
łagodzi objawy i przebieg ostrych, podostrych i przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych
nie zawiera konserwantów

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Muconasin. ZASTOSOWANIE: Upłynnienie i ułatwienie mechanicznego usunięcia wydzieliny śluzowej lub śluzowo-ropnej zalegającej w jamie nosowej (ostry, podostry i wolno ustępujący nieżyt nosa, przewlekły i śluzowo-skrzepowy nieżyt nosa, naczynio-ruchowy nieżyt nosa) oraz wewnątrz zatok przynosowych (ostre i przewlekłe zapalenie zatok), łagodząc objawy i przebieg ostrych, podostrych i przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Pharma Line S.r.l.
reklama

Jednym z ważniejszych praw dziecka jest prawo do jak najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej, które realizowane jest m.in. poprzez zapewnianie udzielania koniecznej pomocy oraz opieki zdrowotnej (ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej). 

Jak zapisać dziecko do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)?

Wybór przychodni POZ to właściwie wybór lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ, którzy mogą, ale nie muszą, pracować w ramach jednej przychodni. Wyboru tego dokonujemy, podpisując stosowną deklarację, której druki przychodnia powinna udostępniać w swojej siedzibie. Można je również pobrać ze strony: https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/.

Deklaracji wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ można również dokonać za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). 

W przypadku noworodków – deklarację wyboru lekarza POZ najczęściej wypełnia się jeszcze w szpitalu. Na jej podstawie szpital przekazuje do właściwej przychodni tzw. kartę uodpornienia dziecka, zakładaną zaraz po jego urodzeniu i niezbędną do wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych.


Uwolnij się od uciążliwych objawów infekcji
Reklama

Czy dziecko musi mieć ubezpieczenie zdrowotne, aby mogło korzystać z przychodni POZ?

Nie. Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej – osoby, które:

 • nie ukończyły 18 roku życia,
 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • mieszkają w Polsce i uzyskały w naszym kraju status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy, w celu połączenia się z członkiem rodziny zamieszkującym w Polsce w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,

mają zagwarantowane prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższe prawo gwarantuje bezpłatną opiekę medyczną wszystkim dzieciom, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innych tytułów, tj.:

 • jako członek rodziny jednego z rodziców lub dziadków,
 • jako podopieczny placówki pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze albo z tytułu przebywania w domu pomocy społecznej lub
 • jako uczeń.

W zależności od tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – dziecko powinno zostać do niego zgłoszone we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, odpowiednio przez: 

 • rodzica lub dziadka, 
 • placówkę, w której przebywa 
 • albo szkołę. 

Jeżeli jednak zdarzy się tak, że ubezpieczenie nie będzie przysługiwało dziecku z żadnego z powyższych tytułów – prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej przysługiwać mu będzie wówczas, do ukończenia 18 roku życia, jako dziecku nieubezpieczonemu.

Każde dziecko w Polsce ma zatem zagwarantowaną bezpłatną opiekę medyczną w ramach POZ, niezależnie od tego, czy posiada tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy można zmienić przychodnię i lekarza POZ?

Tak. Zmiany przychodni POZ, a konkretniej – lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ – można dokonać, w każdym roku, dwukrotnie. Kolejna zmiana możliwa jest już za opłatą w wysokości 80 zł, chyba, że:

 •  jest ona skutkiem zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta,
 • nastąpiła z przyczyn powstałych po stronie przychodni POZ.

Wówczas, trzeciej i kolejnej zmiany w danym roku kalendarzowym, można dokonać bez wnoszenia jakiejkolwiek opłaty.

Zmiany lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ, dokonuje się poprzez złożenie deklaracji wyboru w powyższym zakresie, w nowej przychodni.

Kim jest lekarz POZ i jakie ma obowiązki w zakresie sprawowania opieki zdrowotnej nad dzieckiem?

Lekarz POZ posiada specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii.

W zakresie sprawowania opieki zdrowotnej nad dzieckiem lekarz POZ zobowiązany jest m.in. do:

 1. prowadzenia edukacji zdrowotnej rodziców lub opiekunów dziecka;
 2. prowadzenia systematycznej i okresowej oceny stanu zdrowia dziecka w ramach porady patronażowej i badań bilansowych. Dokładny zakres poszczególnych badań, które powinien wykonać lekarz, został określony w Części III Załącznika nr 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – warto zapoznać się z tym dokumentem, aby mieć świadomość czy wybrany dla naszego dziecka lekarz POZ, rzetelnie podchodzi do kwestii oceny stanu jego zdrowia;
 3. prowadzenia profilaktyki chorób, w tym m.in. poprzez informowanie rodziców o obowiązku poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym oraz o zalecanych szczepieniach ochronnych, jak również przeprowadzanie badań kwalifikacyjnych, poprzedzających wykonywanie szczepień;
 4. podejmowania działań mających na celu rozpoznawanie chorób, w tym również poprzez zlecanie wykonania badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych i obrazowych, jak i poprzez kierowanie do innych specjalistów;
 5. podejmowania działań mających na celu leczenie chorób, w tym m.in. poprzez zlecanie leczenia farmakologicznego (i wystawianie recept), wykonania zabiegów, kierowanie do innych specjalistów lub szpitala oraz orzekanie o czasowej niezdolności dziecka do nauki;
 6. podejmowanie działań mających na celu rehabilitację, w tym m.in. poprzez kierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Porada lekarza POZ udzielana jest dziecku w warunkach ambulatoryjnych w siedzibie przychodni POZ lub w formie teleporady tj. na odległość, przy użyciu systemów teleinformatycznych, a w uzasadnionych medycznie przypadkach – w domu.

Czy przychodnia POZ ma prawo odmówić przyjęcia chorego dziecka z powodu braku wolnych terminów?

Jeżeli dziecko jest chore, czyli konieczność odbycia pilnej wizyty lekarskiej uzasadniona jest stanem jego zdrowia – przychodnia ma obowiązek udzielić świadczenia lekarza POZ w dniu zgłoszenia. Nie ma zatem prawa odmówić przyjęcia dziecka do lekarza jeszcze tego samego dnia, z powodu np. braku wolnych terminów lub nieobecności lekarza „prowadzącego” dziecko (wówczas powinno być zorganizowane zastępstwo).

Jednym z najważniejszych praw każdego pacjenta jest prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

Aby prawo to mogło być skutecznie realizowane, konieczne jest również, aby w przychodni POZ działała sprawna rejestracja i jeżeli odbywa się ona telefonicznie – aby telefony te były rzeczywiście i na bieżąco odbierane. Na kwestię tę – prowadząc postępowania wyjaśniające w sprawach naruszenia praw pacjentów do świadczeń – wielokrotnie zwraca uwagę Rzecznik Praw Pacjenta.

Warto również mieć świadomość, że każda przychodnia POZ zobowiązana jest do:

 • zapewnienia dostępności do świadczeń lekarza POZ w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • w przypadkach, w których stan zdrowia pacjenta nie wymaga odbycia wizyty lekarskiej w dniu zgłoszenia – świadczenia lekarza POZ udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem, czyli w tym przypadku – z rodzicem lub opiekunem dziecka.

Polecane do inhalacji

Gdzie, oprócz przychodni POZ, można szukać pomocy, gdy dziecko nagle zachoruje?

Jeżeli dziecko niespodziewanie zachoruje i będzie wymagało pomocy lekarskiej poza godzinami dostępności lekarza POZ (czyli w porze nocnej – od 18:00 do 8:00 dnia następnego), w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy, powinniśmy skorzystać odpowiednio z poniżej opisanych placówek.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub poważny uszczerbek zdrowia – możemy udać się z nim do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, do jakiej przychodni POZ dziecko jest zapisane.

Lista podmiotów realizujących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną na terenie poszczególnych województw dostępna jest pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/.

Skorzystanie z usług nocnej i świątecznej poradni może odbyć się w trojaki sposób:

 • w warunkach ambulatoryjnych, w bezpośrednim kontakcie z lekarzem,
 • na odległość, w formie teleporady,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu lub innym, aktualnym miejscu pobytu dziecka.

Należy pamiętać, że jeżeli stan dziecka jest na tyle poważny, że wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia funkcji organizmu, ciała lub utraty życia – nie powinniśmy udawać się do podmiotu realizującego nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, tylko niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia i zadbać o to, aby dziecko trafiło pod opiekę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) lub Izby Przyjęć.

Jeżeli sytuacja zdrowotna dziecka ulegnie pogorszeniu podczas wizyty odbywającej się w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – lekarz ma obowiązek zapewnić dziecku opiekę do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

Jeżeli stan zdrowia dziecka jest na tyle poważny, że może dojść do poważnego uszkodzenia funkcji organizmu, ciała lub utraty życia – należy niezwłocznie wezwać zespół ratownictwa medycznego, który z dużym prawdopodobieństwem przetransportuje dziecko na Szpitalny oddział ratunkowy (SOR).

Jeżeli natomiast stan zdrowia dziecka nie jest na tyle poważny, żeby konieczne było wezwanie karetki pogotowia – możemy oczywiście udać się z dzieckiem na SOR samodzielnie. 

SOR jest zorganizowaną w szpitalu jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, która udziela pacjentom pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Dokonywana jest na nim wstępna diagnostyka oraz podejmowane leczenie w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych pacjenta.

 • Aby nie utrudniać udzielania pomocy osobom wymagającym podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia, Ministerstwo Zdrowia przypomina, że SOR nie jest miejscem, do którego można udać się po:
 • receptę na stosowane przewlekle leki,
 • skierowanie na konsultacje specjalistyczne lub badania dodatkowe,
 • zwolnienie lekarskie, wniosek do ZUS, skierowanie do sanatorium lub inne zaświadczenia i druki medyczne niezwiązane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Wizyta domowa – czyli kiedy rodzice mają prawo wezwać lekarza POZ do domu?

Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia odbycie wizyty u lekarza POZ w warunkach ambulatoryjnych (tj. w przychodni) – dziecku przysługuje prawo do wizyty domowej. W uzasadnionych medycznie przypadkach, wizyta taka powinna odbyć się w tym samym dniu, w którym zgłosimy do przychodni taką potrzebę. W pozostałych natomiast – w uzgodnionym z lekarzem terminie.

Na takich samych zasadach, jak w godzinach pracy przychodni POZ – prawo do wizyty lekarza POZ w miejscu zamieszkania lub pobytu dziecka – przysługuje również w ramach usług punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Należy jednak pamiętać, że wizyta domowa nie dotyczy przypadków, w których występuje stan bezpośredniego zagrożenia życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu – wówczas obligatoryjnie powinien zostać wezwany do dziecka zespół ratownictwa medycznego.

Jeżeli w ocenie rodziców, stan zdrowia dziecka uzasadniał konieczność odbycia u dziecka wizyty domowej przez lekarza POZ, a lekarz takowej odmówił – przysługuje im prawo do złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, który przeprowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. W przypadku niezadowolenia z usług danej przychodni lub lekarza POZ – można również zawsze rozważyć jej zmianę.

Czy lekarz POZ nie wystawić rodzicowi zwolnienia lekarskiego na chore dziecko, w celu sprawowania nad nim osobistej opieki?

Rodzicowi – będącemu pracownikiem, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę – przysługuje prawo do usprawiedliwienia swojej nieobecności w pracy, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

Aby skorzystać z powyższego uprawnienia, konieczne jest uzyskanie przez rodzica zaświadczenia lekarskiego (potocznie zwanego L4), które wystawione przez lekarza za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego, trafia bezpośrednio do ZUS-u i pracodawcy.

W zakresie zadań lekarza POZ leży wystawianie zwolnień lekarskich, dlatego – jeżeli względy medyczne przemawiają za pozostaniem chorego dziecka w domu – nie ma podstaw, aby lekarz odmówił udzielenia rodzicowi zwolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania nad dzieckiem osobistej opieki.

Jedyną okolicznością, w której lekarz, zgodnie z prawem, mógłby odmówić rodzicowi wystawienia takiego zwolnienia, jest przypadek, w którym rodzic udałby się na wizytę lekarską bez dziecka. Wówczas, wystawienie przez lekarza zwolnienia, bez uprzedniego zbadania dziecka i orzeczenia o jego stanie zdrowia – mogłoby narazić lekarza na poważne konsekwencje, włącznie z postawieniem mu zarzutu fałszowania dokumentacji medycznej.

Czy lekarz POZ może odmówić wystawienia dla dziecka skierowania do specjalisty lub na dodatkowe badania diagnostyczne?

W zakresie zadań lekarza POZ leży m.in. kierowanie pacjenta do specjalistów oraz zlecanie dodatkowych badań, jeżeli uzna je za konieczne, w ramach postępowania diagnostycznego lub leczenia choroby. Należy mieć świadomość, że to lekarz, a nie rodzic, koordynuje postępowanie diagnostyczne i to do niego należą ostateczne decyzje w tej kwestii. W zakresie leczenia choroby natomiast, lekarz planuje i uzgadnia z pacjentem (w tym przypadku – rodzicem lub opiekunem dziecka) postępowanie terapeutyczne.

Z pełną listą świadczeń medycznych diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i nieobrazowej, finansowanych ze środków publicznych, w przypadku otrzymania na nie skierowania od lekarza POZ, można zapoznać się w Części IV i IVa. Załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Jeżeli chodzi o specjalistów – bez skierowania od lekarza POZ, w ramach NFZ, można udać się z dzieckiem do ginekologa, dentysty, wenerologa, onkologa, psychologa i psychiatry. Do pozostałych specjalistów wymagane jest skierowanie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rodzic zasugerował lekarzowi wystawienie skierowania na konkretne badania (z powyższej puli badań finansowanych ze środków publicznych) lub do konkretnego specjalisty, jeżeli w jego ocenie, są one potrzebne w celu postawienia właściwej diagnozy lub w procesie leczenia dziecka. To do lekarza POZ, należeć będzie jednak ostateczna decyzja, czy to konieczne.

Jeżeli konsultacja specjalistyczna, na którą kieruje dziecko lekarz POZ, jest pilna –  warto dopilnować, aby dopisek o tym fakcie (“na cito”) znalazł się na skierowaniu. Uprawnia on bowiem do umieszczenia dziecka na liście oczekujących, przed innymi pacjentami zakwalifikowanymi jako „przypadek stabilny”.

„Karta Praw Dziecka – Pacjenta” – co to takiego i dlaczego warto o niej pamiętać?

Warto, żeby swoje prawa znały również dzieci. W przejrzystej i przystępnej dla nich formie, przedstawia je opracowana przez Rzecznika Praw Dziecka, we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta – „Karta Praw Dziecka – Pacjenta”, która powstała w celu popularyzowania najważniejszych praw przysługujących najmłodszym pacjentom. Jako rodzice świadomi swoich praw, starajmy się kształtować tę świadomość również u swoich dzieci – może to zaprocentować u nich większym poczuciem bezpieczeństwa w kontaktach z personelem medycznym. Jeżeli jest szansa na choćby minimalne zmniejszenie lęku przed wizytą u lekarza lub pobytem w szpitalu – „gra jest warta świeczki”. 😊

 Źródło: https://www.gov.pl/web/rpp/karta-praw-dziecka-pacjenta

Co można zrobić, jeżeli prawa małego pacjenta nie są przestrzegane?

Jeżeli jakiekolwiek z praw małego pacjenta, o których była mowa powyżej, nie są przestrzegane, można:

 1. wystąpić ze skargą na naruszenie praw pacjenta do Rzecznik Praw Pacjenta, który przeprowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające,
 2. wystąpić do sądu z roszczeniem o zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Jeżeli w ramach postępowania wyjaśniającego Rzecznik Praw Pacjenta stwierdzi, że doszło do naruszenia praw pacjenta – jest duża szansa na wygranie sprawy cywilnej również przed sądem.

I na koniec – tegoroczna nowość, czyli darmowe leki i szczepionki dla dzieci!

Warto pamiętać, że od 1 września 2023 r., dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia, mogą otrzymać bezpłatnie ponad 2.800 leków. Wśród nich, są m.in. najpopularniejsze antybiotyki, leki wziewne oraz szczepionki przeciw grypie i wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Receptę umożliwiającą skorzystanie z pełnej refundacji – wypiszą lekarz lub pielęgniarka udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Po więcej szczegółów na temat bezpłatnych leków dla dzieci, odsyłam do artykułu: https://zdrowedziecko.com/news-bezplatne-leki-dla-dzieci-od-1-wrzesnia-2023-r/.


Na wsparcie dziecięcej odporności
Reklama


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2527)

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2561)

Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2527)

Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 826)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.11.2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 2335)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1427)

Ustawa z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1545)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1225)