naturalne składniki wspomagające pracę układu odpornościowego
działanie antybakteryjnie, antywirusowe i antyoksydacyjne
siła 3 naturalnych ekstraktów roślinnych – z czarnego bzu, traganka i aronii – oraz witaminy C
składniki odpowiednio dobrane do wieku
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Czym jest obowiązek nauki i obowiązek szkolny?

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe, każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat, musi się uczyć – jest to tzw. obowiązek nauki. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek szkolny rozpoczyna się natomiast wraz z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, a trwa do ukończenia przez nie szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Obowiązki te, wypełniane są przez dziecko, odpowiednio w – przedszkolu, szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej.

Warto również mieć świadomość, że alternatywą dla spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, poprzez uczęszczanie do szkoły, jest – spełnienie przez dziecko powyższego obowiązku, w ramach tzw. edukacji domowej. W celu skorzystania z takiej możliwości, rodzic zobowiązany jest zapisać dziecko do szkoły i uzyskać zgodę jej dyrektora, na spełnianie obowiązku szkolnego, poza placówką.

Więcej na temat edukacji domowej można przeczytać w artykule:Edukacja domowa – jak się do tego zabrać?

edukacja domowa, mama pomaga dziecku pisać w zeszycie

Obowiązek szkolny, to nie tylko obowiązek dziecka, ale również rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć.

6. czy 7. lat – w jakim wieku dziecko idzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej?

Co do zasady, naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej rozpoczyna dziecko, które danym roku kalendarzowym ukończyło (przed rozpoczęciem roku szkolnego) lub ukończy (po rozpoczęciu roku szkolnego) 7 lat. Jeżeli zachodzą ku temu przesłanki – rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej można przyspieszyć lub odroczyć, zapisując do pierwszej klasy 6- lub odpowiednio 8-latka.

Zapisanie do pierwszej klasy szkoły podstawowej 6-latka

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej przyjmie do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecko, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny, ukończyło lub ukończy 6 lat, jeżeli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

 • dziecko uczęszczało do przedszkola w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej 

albo

 • publiczna lub (spełniająca określone wymagania) niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej (z rocznym wyprzedzeniem).

6-latek, który rozpoczyna edukację w pierwszej klasie szkoły podstawowej, jest zwolniony z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zapisanie do pierwszej klasy szkoły podstawowej 8-latka

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, odroczy o jednej rok konieczność rozpoczęcia pierwszej klasy szkoły podstawowej (a zatem – dziecko pójdzie do pierwszej klasy dopiero w roku kalendarzowym, w którym ukończy 8 rok życia), jeżeli:

 • publiczna lub (spełniająca określone wymagania) niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

Z wnioskiem, do którego należy załączyć powyższą opinię, rodzice powinni wystąpić do dyrektora szkoły najpóźniej do dnia 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło lub ukończy 7 lat.

Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, przez kolejny rok, kontynuować będzie obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.


Polecane do inhalacji

Odroczenie rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odroczenie rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej odbywa się na takich samych zasadach, jak powyżej, z tą różnicą, że odroczenia tego można dokonać dwukrotnie. Dziecko może ostatecznie rozpocząć naukę w pierwszej klasie, w roku kalendarzowym, w którym ukończyło lub ukończy 9 lat.

Do wniosku, który rodzice, zobowiązani są złożyć do dyrektora szkoły, aby skorzystać z powyższego prawa (poza opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym), zobowiązani są dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

Jakie są kryteria naboru do szkół podstawowych?

Do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecko może zostać przyjęte w dwojaki sposób:

1)  bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,

2)  w wyniku przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w ramach którego były brane pod uwagę określone kryteria naboru.

W pierwszym przypadku, tj. bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, dziecko zostanie przyjęte do szkoły:

 • w obwodzie której zamieszkuje – w tym przypadku, jedynym kryterium branym pod uwagę przy przyjmowaniu dziecka do szkoły, jest miejsce zamieszkania. Do szkoły rejonowej dziecko przyjmowane jest z urzędu – rodzice zgłaszają dyrektorowi jedynie fakt zapisania dziecka do pierwszej klasy, a on – nie może odmówić jego przyjęcia;
 • w której oddziale przedszkolnym, ze wskazania organu gminy, dziecko realizowało roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i jest to inna szkoła, niż szkoła w obwodzie której dziecko mieszka.

W drugim przypadku, tj. po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dziecko może zostać przyjęte do każdej innej szkoły niż rejonowa, czyli generalnie – do szkół spoza swojego obwodu zamieszkania, jeżeli dysponują jeszcze wolnymi miejscami. W ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego, brane są wówczas pod uwagę określone przez urząd miasta lub gminy kryteria naboru. Jednym z kryteriów, jakie może być brane pod uwagę, jest np. osiągany przez rodzinę dochód na osobę.

Szczegółowych informacji na temat kryteriów naboru, jakie będą brane pod uwagę w ramach rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych, należy szukać na stronie internetowej swojego urzędu miasta lub gminy. Na urzędach ciążył bowiem obowiązek, podania ich do publicznej wiadomości, do końca stycznia 2023 r.

Dowiedz się więcej: Zmiany w szkołach w roku szkolnym 2022/2023


przyśpiesza gojenie się ran, w tym trudno gojących się, skaleczeń, zadrapań i otarć, niewielkich oparzeń I i II stopnia
chroni przed zakażeniem
łagodzi ból i świąd
bardzo łatwa i bezbolesna aplikacja

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Kelatis. ZASTOSOWANIE: Wskazany do stosowania na rany, otarcia, niewielkie oparzenia, skaleczenia skóry itp. Pozwala kontrolować wysięk, tworząc czyste i wilgotne środowisko, które wspiera fizjologiczne procesy gojenia oraz chroni przed wzrostem egzogennej mikroflory w miejscu zastosowania. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Signorini Medicale S.r.l.
reklama

W jakim terminie rozpoczynają się zapisy do szkół podstawowych?

Terminy zapisów do pierwszych klas szkół podstawowych z obwodu miejsca zamieszkania/rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych spoza obwodu miejsca zamieszkania, różnią się nieznacznie w zależności od gminy. Każda gmina, zobowiązana jest podać powyższe terminy oraz kryteria naboru, jakie będą brane pod uwagę w toku postępowania rekrutacyjnego, do publicznej wiadomości, do końca stycznia danego roku.

W praktyce, zapisy/rekrutacje do szkół podstawowych, rozpoczynają się zazwyczaj w lutym/marcu danego roku. Szczegółowych informacji, w powyższym zakresie, należy zatem poszukiwać na stronie internetowej swojego urzędu miasta lub gminy.

Jak przebiega rekrutacja do szkoły podstawowej?

dziecko siedmioletnie i mama

Jeżeli zdecydowaliśmy, że nasze dziecko uczęszczać będzie to tzw. szkoły obwodowej, czyli szkoły, w obwodzie której zamieszkujemy – wówczas, nie ma w ogóle mowy, o jakimkolwiek postępowaniu rekrutacyjnym. W pierwszej klasie szkoły obwodowej, dziecko ma zapewnione miejsce z urzędu. Rodzice lub opiekunowie prawni muszą jedynie poinformować dyrektora szkoły o zamiarze zapisania do niej dziecka, składając, w wyznaczonym terminie odpowiednie zgłoszenieoświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka i rodziców/opiekunów prawnych.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej, jest prawem, a nie obowiązkiem, przez co należy rozumieć, że – dziecko ma zapewnione miejsce w pierwszej klasie, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Jeżeli zatem, chcielibyśmy, aby dziecko uczęszczało do szkoły spoza obwodu (jest to możliwe, o ile szkoła ta, po przyjęciu dzieci z obwodu, będzie jeszcze dysponowała wolnymi miejscami) – musimy wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Co do zasady – możemy wówczas, dokonać wyboru nie więcej niżtrzech szkół, do których chcielibyśmy, żeby uczęszczało nasze dziecko (chyba, że urząd miasta lub gminy, dopuści możliwość składania wniosków do większej liczby placówek) i określić kolejność naszego wyboru – w porządku: od najbardziej, do najmniej preferowanej (ponieważ według takiej hierarchii, rozpatrywana będzie jego kandydatura).

Z pełną listą szkół podstawowych, można zapoznać się w rejestrze szkół i placówek oświatowych, prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dostępnym pod adresem: https://rspo.gov.pl/.

W celu wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły spoza obwodu, konieczne jest złożenie, w wybranych placówkach, wniosku o przyjęcie do szkoły. We wniosku tym, określa się m.in. kolejność wybranych szkół i dołącza się do niego wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów naboru (np. oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie).

Rekrutacja do szkoły może odbywać się:

 • osobiście (wówczas wniosek i wszystkie wymagane dokumenty należy dostarczyć do placówki osobiście) 

lub 

 • przez internet – za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej, do której należy zalogować się za pośrednictwem strony internetowej swojego urzędu miasta lub gminy.

Wynik postępowania rekrutacyjnego, podawany jest do publicznej wiadomości, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły.

Jeżeli nasze dziecko zostanie zakwalifikowane – powinniśmy potwierdzić swoje zgłoszenie i (jeżeli są wymagane) dostarczyć do placówki pozostałe dokumenty.

W następstwie powyższego, komisja rekrutacyjna ogłosi listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Czy mamy wpływ na wybór klasy, do której zostanie przypisane dziecko?

razem w pierwszej klasie

Niestety, w zakresie wyboru klasy w szkole podstawowej, do której zostanie przypisane dziecko, ustawodawca nie przewidział dla rodziców żadnych uprawnień/procedury wyboru. Rodzice, na zasadzie całkowitej dowolności, mogą dokonać wyboru szkół, do jakich będą ubiegać się o przyjęcie dziecka i ustalić swoje preferencje w powyższym zakresie. Jednak na kwestię przypisania dziecka do konkretnej klasy (tj. czy dziecko zostanie przypisane do klasy A czy C) – nie mamy większego wpływu. W tym zakresie, pozostaje jedynie dobra wola dyrektora szkoły, aby przedszkolni przyjaciele trafili razem do jednej szkolnej ławki. 

Co możemy zrobić, jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły?

Na wstępie, należy podkreślić, że nigdy nie może mieć miejsca sytuacja, w której dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej szkoły podstawowej, np. z powodu braku miejsc!

W przypadku niepowodzenia, w ramach postępowań rekrutacyjnych do szkół, do których ubiegaliśmy się o przyjęcie dziecka – zawsze, zostanie przyjęte do właściwej, ze względu na miejsce zamieszkania, szkoły obwodowej.

Jeżeli jednak zależy nam, żeby dziecko uczęszczało do innej szkoły – warto wziąć pod uwagę możliwości odwoławcze od decyzji komisji rekrutacyjnej.

W celu skorzystania z trybu odwoławczego:

1)      w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – powinniśmy wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły i następnie

2)  w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia – złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły.

Jeżeli nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem przez dyrektora szkoły naszego odwołania – w terminie 30 dni od dnia doręczenia nam jego rozstrzygnięcia – w dalszej kolejności, możemy złożyć na nie skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Niezależnie od procedury odwoławczej – możemy również wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która przeprowadzana jest przez szkoły, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

Czy zapisując dziecko do szkoły publicznej, należy liczyć się z jakimiś opłatami?

Publiczna szkoła podstawowa zapewnia bezpłatne nauczanie, w zakresie tzw. ramowych planów nauczania. Opłaty mogą być pobierane jedynie z tytułu uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych.

Rodzice nie poniosą również kosztów:

 • podręczników dla dzieci, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, które każdy uczeń, otrzymuje za darmo od szkoły, 
 • dojazdów do szkoły, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły obwodowej i jego droga do szkoły przekracza 3 km – wówczas obowiązkiem gminy, jest zapewnienie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej. W przypadku odległości do szkoły nieprzekraczającej 3 km – gmina może zorganizować bezpłatny transport dziecka do szkoły, na zasadzie dobrowolności.

Rodzice, muszą natomiast liczyć się z opłatami za ciepły posiłek dziecka w szkole, jeżeli chcą, żeby taki spożywało. Szkoła zobowiązana jest do zapewniania każdemu uczniowi, jednego gorącego posiłku, w ciągu dnia, skorzystanie z niego jest jednak – dobrowolne i odpłatne. Wysokość opłaty za posiłek, ustala dyrektor szkoły. Może on również, w wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku trudnej sytuacji materialnej) – zwolnić rodziców z całości lub części powyższych opłat.

Do opłat dobrowolnych, zaliczyć natomiast należy składki na tzw. radę rodziców. Brakuje bowiem podstaw prawnych do tego, aby szkoła żądała od rodziców dokonywania obligatoryjnych opłat w powyższym zakresie. Ze składek wnoszonych na rzecz rady rodziców, finansowane są m.in. pomoce dydaktycznie dla uczniów, nagrody i wycieczki szkolne.

Czy rodzicom pierwszoklasistów przysługują jakieś dofinansowania i jak je uzyskać?

Świadczenie z programu „Dobry Start”

Każdy rodzic lub opiekun ucznia, może raz w roku otrzymać dofinansowanie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Wniosek o świadczenie, należy złożyć drogą elektroniczną do ZUS (np. za pośrednictwem portalu PUE ZUS), w terminie od 1 lipca do 30 listopada.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Rodzice, pobierający zasiłek rodzinny (których dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 674 zł), których dziecko rozpoczęło edukację, raz w roku, mogą również liczyć na wsparcie finansowe, z tytułu z rozpoczęcia roku szkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko. O wsparcie to, należy wnioskować w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania, w terminie do 31 października.

A co ze szkołami niepublicznymi?

Niezależnie od rekrutacji do publicznych szkół podstawowych – możemy oczywiście ubiegać się o przyjęcie dziecka do szkół niepublicznych. Obowiązek szkolny może być bowiem spełniany przez dziecko, zarówno poprzez uczęszczanie do publicznej, jak i niepublicznej szkoły podstawowej.

Rekrutacje do niepublicznych szkół podstawowych, rządzą się swoimi prawami i najprawdopodobniej będą różnić się od siebie, w zależności od szkoły. Jest jednak jeden wspólny mianownik – status szkoły, który powinien regulować zasady, na jakich przyjmowani są do niej uczniowie.

Procedura przyjęcia dziecka do prywatnej placówki, z dużym prawdopodobieństwem, będzie mniej sformalizowana, co jednak nie oznacza – że mniej wymagająca. W dużych miastach, prywatne szkoły podstawowe są bardzo oblegane i aby się do nich dostać, nierzadko, miejsce dla dziecka, trzeba rezerwować nawet z kilkuletnim wyprzedzeniem (pomimo, że roczne czesne, w takiej placówce, potrafi sięgać nawet 20 tys. zł). W ramach rekrutacji, można natomiast spodziewać się swoistego „castingu” kandydatów, w skład którego, niejednokrotnie wchodzą – egzaminy przeprowadzane wśród dzieci, rozmowy kwalifikacyjne z rodzicami oraz rozmowy rodziców i dzieci z psychologiem, na podstawie których, dokonywany jest ostateczny wybór kandydatów.

Może zainteresować Cię również: Przesłuchanie do szkoły muzycznej – jak wygląda, jak przygotować na nie dziecko? 


łagodzi stany zapalne podrażnionej śluzówki nosa i zatok
zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa, przez co w naturalny sposób udrażnia nos i zatoki
łagodzi podrażnienie śluzówki nosa, kichanie, uczucie świądu oraz ogranicza tworzenie się strupów
bezpieczny dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Ectorhin. ZASTOSOWANIE: Profilaktyka i wspomaganie leczenia objawów nieżytu nosa i zapalenia zatok. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: bitop AG
reklama

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 329)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 r., poz. 1092)