wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego u dzieci
starannie dobrane, naturalne składniki
zawiera certyfikowany MIÓD MANUKA MGO 263+
wyciąg z kwiatostanu lipy, witamina C i cynk uczestniczą w procesach łagodzących błony śluzowe gardła
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Program „Dobry Start”

W ramach rządowego programu „Dobry Start” w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, wszystkim uczniom (do osiągnięcia przez nich określonego wieku) przysługuje jednokrotne świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. Świadczenie to jest niezależne od osiąganych przez rodzinę dochodów.

Komu przysługuje świadczenie „Dobry Start”?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje każdemu dziecku oraz osobie uczącej się, czyli pełnoletniemu uczniowi, który nie pozostaje na utrzymaniu rodziców (z powodu osierocenia lub pobierania od rodziców alimentów). 

dobry start 2023

Świadczenie może uzyskać każde dziecko kontynuujące naukę do ukończenia 20. roku życia. W przypadku uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności czas ten wydłuża się do ukończenia 24. roku życia. 

Osoby uczące się, które ukończyły już 20 lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym, otrzymają jeszcze omawiane tu świadczenie. 

Świadczenie przysługuje dzieciom uczącym się w:

 • szkole podstawowej, 
 • szkole ponadpodstawowej, 
 • klasie dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, 
 • szkole artystycznej, 
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii, 
 • wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie z powyższego programu nie przysługuje natomiast na dziecko realizujące tzw. roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w „zerówce”, jak również studentom.

Kto może wystąpić o przyznanie świadczenia „Dobry Start”?

O przyznanie świadczenia „Dobry Start” może wystąpić:

1)  rodzic,

2)  opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która rzeczywiście sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie,

3)  opiekun prawny dziecka – czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, również:

4)  rodzina zastępcza,

5)  osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

6)  dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej

oraz

7)  osoba ucząca się.

W sytuacji, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców – każdemu z rodziców przysługuje świadczenie w wysokości 150 zł.


wspiera pamięć i koncentrację u dzieci, usprawnia procesy uczenia się
unikalne proporcje kwasów tłuszczowych omega-3
nie zawiera cukru, barwników ani sztucznych aromatów
bogaty w kwasy tłuszczowe EPA, DHA i GLA, które mają kluczowe znaczenie dla mózgu, pamięci i koncentracji
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry Start”?

Z wnioskiem o przyznanie świadczenia należy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek może zostać złożony wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem:

 • portalu informacyjno-usługowego Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl),
 • bankowości elektronicznej,
 • portalu PUE ZUS.

Wypłata świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry Start”?

Wnioski na „Dobry Start” można składać do 30 listopada 2023 r.

Warto zawnioskować o 300 zł dla ucznia jeszcze w sierpniu, ponieważ gwarantuje to wypłatę świadczenia do 30 września br. W przypadku wniosku złożonego w terminie późniejszym – jego rozpatrzenie i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

wyprawka szkolna i swiadczenia

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Innym rodzajem wsparcia finansowego jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. 


suplement diety wspomagający funkcjonowanie układu nerwowego u dorosłych
pomaga w redukcji poczucia zmęczenia i znużenia
skraca czas potrzebny na zaśnięcie
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Komu przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Rodzicom, pobierającym zasiłek rodzinny, który przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 674,00 zł (a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności – 764 zł) – przysługuje ponadto dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Dodatek ten przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100 zł na każde dziecko.

Kto może wystąpić o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

O przyznanie tego dodatku do zasiłku rodzinnego może wystąpić:

 • matka,
 • ojciec,
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,

a także osoba ucząca się, tj. pełnoletni uczeń, który nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub otrzymuje od nich alimenty.

W przeciwieństwie do świadczenia z programu „Dobry Start” – dodatek ten przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Wypełniony formularz wniosku, którego wzór można pobrać na portalu informacyjnym Emp@tia, prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli została jej przekazana realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie), właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do dnia 31 października br., tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne dziecka.

Darmowe podręczniki

Warto również, żeby rodzice, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z edukacją swoich dzieci, mieli świadomość, że:

 • szkoła podstawowa, jak również
 • szkoła artystyczna, realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,

ma obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do nauki przedmiotów, które wchodzą w skład zajęć obowiązkowych. Po stronie rodziców pozostaje jedynie zaopatrzenie dziecka w książki do zajęć nieobowiązkowych (np. do religii lub etyki), jak i ponadprogramowych.

Do własnej kieszeni będą niestety musieli sięgnąć również rodzice dzieci uczęszczających do szkół ponadpodstawowych, które bezpłatnych podręczników nie zapewniają.

Laptopy dla czwartoklasistów

W roku szkolnym 2023/2024, uczniowie IV klas:

 • publicznych i niepublicznych szkół podstawowych,
 • publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne

po raz pierwszy otrzymają na własność laptopy z Ministerstwa Cyfryzacji. Laptopy zostaną przekazane za pośrednictwem organów prowadzących szkołę (czyli rad gmin lub powiatów albo w przypadku szkół niepublicznych – innych osób prawnych i fizycznych, prowadzących szkołę), do których komputery trafią najpóźniej do 31 grudnia 2023 r. 

W następnych latach obowiązywania „programu” – laptopy będą już przekazywane uczniom we wcześniejszym terminie, tj. najpóźniej do 30 września roku, w którym uczniowie rozpoczynać będą naukę w IV klasie szkoły podstawowej.

laptop czwartoklasisty

Przekazanie laptopa uczniowi, będzie mogło odbywać się w dwojaki sposób:

1)  na podstawie umowy przekazania laptopa na własność – zawartej przez organ prowadzący szkołę z opiekunem prawnym ucznia (czyli najczęściej – z jego rodzicem). Na podstawie umowy, laptop stawać się będzie własnością rodzica ucznia, przy czym nie będzie on mógł go sprzedać przez okres 5 lat od dnia jego przyjęcia.

2)  na podstawie umowy użyczenia laptopa – która zostanie zawarta z rodzicem ucznia, który odmówi przyjęcia laptopa na własność. Laptop stanowić będzie wówczas własność organu prowadzącego szkołę, a w przypadku zmiany szkoły przez ucznia – podlegać będzie zwrotowi, w terminie 30 dni od dnia zmiany szkoły. 

W przypadku przyjęcia laptopa na własność – w żadnym wypadku nie trzeba będzie zwracać go szkole. W ustawie zostało wyraźnie zaznaczone, że na wypadek zmiany przez ucznia klasy lub szkoły – przekazany mu laptop, stanowiący własność jego rodziców, nie będzie podlegał zwrotowi do organu prowadzącego szkołę.

Co więcej – laptopy przekazywane uczniom nie będą przypadkowe. Muszą  umożliwiać wykorzystywanie technologii cyfrowych przy realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz spełniać ściśle określone w rozporządzeniu1, minimalne wymagania techniczne, w tym m.in.:

 • pamięć RAM lub zunifikowana powinna wynosić co najmniej 8GB,
 • pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 128GB,
 • czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu, powinien wynosić co najmniej 360 min,
 • waga laptopa z baterią, nie powinna przekraczać 2,5 kg,
 • laptop powinien być wyposażony w 64-bitowy system operacyjny i m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz aplikację do tworzenia prezentacji,
 • sprzęt powinien być objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją, której serwis powinien być zlokalizowany na terytorium Polski.

Wraz z laptopem, uczniowi powinna również zostać przekazana mysz komputerowa lub tzw. zewnętrzny gładzik.

W ustawie zostało również zaznaczone, że jeden laptop ma przysługiwać jednemu uczniowi, a nie np. zostać przypisany do jednego gospodarstwa domowego. Rodziny wielodzietne, a zwłaszcza rodzice bliźniaków, którzy w tym samym roku rozpoczynać będą IV klasę szkoły podstawowej nie muszą zatem obawiać się, że ich pociechy otrzymają tylko jeden komputer.Wprowadzone rozwiązanie – zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy – miało na celu przede wszystkim wyrównanie szans wszystkich uczniów w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych. Zgodnie z powyższym – zamysłem ustawodawcy nie było więc jednorazowe wsparcie czwartoklasistów z rocznika 2023/2024, a wprowadzenie do polskiego szkolnictwa rozwiązania stałego. Dowodem tego, że wsparcie będzie kontynuowane w kolejnych latach, jest choćby uregulowanie w ustawie „podstawowego” terminu przekazywania laptopów uczniom, który jest odmienny od terminu przekazania laptopów w roku szkolnym 2023/2024 i który będzie obowiązywał w następnych latach.

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy

Szacuje się, że od Według danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej, z początku bieżącego roku – do polskich szkół i przedszkoli uczęszcza przeszło 187 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy. Również im – na równych prawach z obywatelami naszego kraju – przysługują wszystkie powyższe świadczenia.


Dla przedszkolaków i uczniów
Reklama

Może zainteresować Cię również: Wady postawy u dziecka – skąd się biorą, jak im zapobiegać, jak leczyć?


1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.12.2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. 2011 Nr 6, poz. 23), załącznik

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 r., poz. 1092)

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 390)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11.05.2023 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 910)

Ustawa z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 103)

Ustawa z dnia 7.07.2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. 2023, poz. 1369)